C I T A T E N (S a n s k r i e t )

hrdi yasya preranayâ
pita aham asya jagatah viii sabdah khe
brahmaivedam amrtam purustad brahma
bhayam dvitîyâbhinivesatah syâd
nayanam galad-asru-dharaya
om ajnâna timirândhasya janânânjana-salâkayâ
yat tad agre visam iva
sattvât sanjâyate jnânam
bhargo devasya dimahi
mattah smrtir jnânam apohanam
asocyân anvasocas tvam
dehino 'smin yatâ dehe 116
mâtrâ-sparsâs tu kaunteya
yogena vâ tada atmanam vedehâyâ nivartate 1
tyaktvâ karma phala sangam
nâsato vidyate bhâvo nâbhavo vidyate satah
kâlo'smi
mâhimsyât sarva-bhutâni
advestâ sarva bhûtânam
kâryate hy avasah karma
pânditâh sama-darsinah
yada yada hy dharmasya
dharmo raksati raksitah
mat-sthâni sarva bhûtâni na câham tesu avasthitah
om bhur buvah svah tat savitur varanyam
vedais ca sarvair aham eva vedyo
mâm ekam saranam vraja
bahu sâkhâ hy anantas ca buddhaya vyavasâyinâm
traigunyo-viayâ vedâ
sraddha-virya-smrti-samâdhi-prajna-pûrvakah itaresam
brahmano hi pratisthânam
vânchâ-kalpa-tarubhyas ca krpâ-sindhubhya eva ca
trinad api sunicena taror api sahisnuna
prajahâti yadâ kâmân, sarvân pârtha mano-gatân
vâsudevah sarvam iti
na vai jano jâtu kathancana
se saba sangira sange je koilo bilas
vihâya kâman yah sarvan, pumams carati nihsprhaha
na tu evânam jâtu nâsam na tvan neme janâdhipâh
vanâsramâcâravata purusena para puman
nehâbhikrama-nâso'sti pratyavayo na viyate
mucyante sarva kilbisaih
brahma nityam yajne pratisthitam
hiranmayena pâtrena satyasyâpihitam mukam tat tvam
aham bija-pradah pitâ
mâya tatan idam sarvam jagat avyakta mûrtinah
prakrteh kriyamânâni
mayi sarvâni karmâni
manmanâ bhavo mad-bhakto
sarva-dharmân parityajya mâm ekam saranam vraja
ye me matam idam nityam
tatrârpitâ nyamitah samrane na kalah
yajnarthat karmano'nyatra loko yam karma bandanah
nigrahah kimkarisyati 332 utsideyah ime lokâh na kuryâm karma ced aham
para-dharmo bhayâvahah
kâma esa, krodha esa
kâryate hy avasah
vidheyâtmâ prasâdam adhigacchati
na câsya sarva-bhûtesu kascid artha-vyaparâsrayah
anapaksah sucir daksa udâsino
kâlah kalayatâm aham
aham evâksayah kalo
janam janena janayam
etad u haiva bhagavato vishnoh
namo jyotir-lokâyah kâlâyanânimisâm pataye
jyotisâm ravir amsumân
ekatvena prthaktvene bahudhâ
tatra srîr vijaya bhutir
râjarsinâm aham manu
mânasâh jâtâh
anâdi mat param brahmâ na sat tan nâsad ucyate
nityo niyânam cetanas cetanam
mama vartmânuvartante manusyah pârtha sarvasah
sambavâmi âtmâ-mâyayâ
yasyâprasâdân na gatih kuto
jâhâra prasâde bhai, ebhava toriya yai
mam ekam saranam vraja
ete câmsa kalâ pumsah
mâyi sarvani karmâni
sambhavâmi yuge yuge
janma karma ca me divyam
bahavo jnâna tapasâ
ksana pratiyogî parinâma aparântha nigrâhyah kramah
bhoktâram yajna tapasam
aham hi sarva-yajnânâm hrd-dese'rjuna tisthati
namo brahmanya-devaya go-brâhmana-hitâya ca
bhûta-bhâvodbhava-karo visargah karma-samjnitah
karmani akarma yah pasyed
viryam me duscaram tapah
hare nâma harer nâma hare namaiva kevalam
stule bhagavato rupe manah sandhârayed dhiyâ
paurusam nrsu 414 haranti prasabham manah
citâmâni dhama 418 sthiram sukham âsanam
srota âkâsayoh sambandha samyamât diviyam srotam
te sammadhau upasargâh vyutthâna siddhaya
bhûtam, bhavat, bhavyam
nâyam loko'sty ayajnasya kuto'nyah
yoga citta vrtti nirodah
rahasyam uttamam
dharmam hi sâksâd-bhagava praninam

 
 G e c i t e e r d e  V e d i s c h e  L i t e r a t u u r -

Caitanya Caritâmrita

Bhâgavat Gîtâ

Srîmad Bhâgavatam

Mahâbhârat

Moendaka Upanishad

Srî Îsopanisâd

Râmâyana

Bhakti-rasâmrta-sindhu

Brahmâ Samhitâ

Yoga Sûtra

Brhan-nâradiya Purâna