regelbalk 

Canto 10

S'rÓ Das‚vat‚ra Stotra

 


Hoofdstuk 48: Krishna Behaagt Zijn Toegewijden

(1) S'rÓ S'uka zei: 'De Allerhoogste Heer, de Ziel van Allen die Alles Ziet, wenste met begrip [voor Uddhava's verslag over smachtende vrouwen] het om het dienstbare meisje [Trivakr‚] te behagen [zoals Hij had beloofd 10.42: 12] en begaf zich naar het huis van de vrouw die zo geplaagd werd door de lust [zie 10.42: 10]. (2) Het was rijkelijk voorzien van dure spullen, herbergde veel zinneprikkelende voorwerpen en werd verfraaid door strengen parels en baldakijnen, bedden en zetels alsook door wierook, olielampen, bloemenslingers en sandelhout. (3) Toen ze Hem bij haar thuis zag arriveren, kwam ze onmiddellijk overeind en haastte ze zich met haar vrouwlijke metgezellen om Acyuta naar behoren te ontvangen, die respectvol werd verwelkomd met een prima zitplaats en zo meer. (4) De heilige Uddhava werd eveneens geŽerd, maar hij beroerde zijn zetel en ging op de vloer zitten. Krishna, trouw aan de gang van zaken in de menselijke samenleving, vleide zichzelf zonder aarzelen neer op een luxueus bed [in de kamers erachter]. (5) Zij bereidde haar lichaam voor door te baden, zich in te smeren, zich aan te kleden met sieraden, bloemenslingers en parfum, betelnoot en het drinken van geurige substanties en dergelijke, en benaderde toen verlegen met speelse glimlachen M‚dhava met verleidelijke blikken. (6) De lieftallige vrouw bij zich roepend die, bevreesd voor het nieuwe contact, verlegen was, greep Hij haar twee, met armbanden gesierde, handen vast en plaatste Hij de schone op het bed om samen met haar te genieten, zij wiens enige bewijs van vroomheid eruit bestond dat ze zalf had aangeboden. (7) Door aan de voeten van de Onbegrensde Heer te ruiken en door tussen haar borsten Hem, haar Minnaar, de Verpersoonlijking van Alle Extase, in haar armen te sluiten, werd de pijn weggevaagd die vanwege Cupido brandde in haar borsten, haar binnenste en haar ogen. Zo slaagde ze erin het verdriet dat zo heel lang had aangehouden te laten varen. (8) Omdat zij Hem, de Meester der Verlichting, smeersels had aangeboden voor het lichaam, had ze de Heer voor zich gewonnen die zo moeilijk te winnen is. Maar ongelukkigerwijze [vergelijk 4.9: 31] smeekte ze toen om het volgende: (9) 'AlstJeblieft blijf hier een paar dagen samen met mij, o Geliefde! Geniet ervan, ik kan het niet verdragen om het zonder Je gezelschap te moeten stellen, o Lotusbloemen-ogen.'

(10) Hij die van Respect is voor Anderen, gaf uit achting voor haar, gehoor aan de gunst die ze verlangde [in de vorm van een belofte], waarop de Heer van Een Ieder samen met Uddhava terugkeerde naar Zijn eigen hoogst weelderige verblijf. (11) Degene die in de volle aanbidding van Vishnu, de Heer der Heerscharen die zo moeilijk [anders dan door zuivere toewijding] te vereren is, voor een geestelijk gemakzuchtige zegening kiest, is met die oppervlakkigheid niet bijster intelligent bezig [zie ook 7.15: 36].

(12) Krishna, de Meester, wilde ook AkrŻra een plezier doen alsmede iets met hem regelen, en ging aldus samen met Uddhava en Balar‚ma naar zijn huis. (13-14) Toen hij Hen, de grootsten der luisterrijke persoonlijkheden die zijn verwanten waren, zag aankomen, stond hij verheugd op om Hen ter verwelkoming te omhelzen. Buigend voor Krishna en R‚ma werd hij door Hen begroet en was hij, nadat ze Hun zitplaatsen hadden ingenomen, van eerbetoon zoals dat was voorgeschreven. (15-16) Het water dat hij had gebruikt om Hun voeten te wassen sprenkelde hij over heel zijn hoofd, o Koning, waarna hij Hen geschenken aanbood, de fijnste kleding, sandelhout, bloemenslingers en de fraaiste sieraden. Met zijn hoofd naar beneden gebogen in eerbetoon plaatste hij Zijn voeten op zijn schoot om ze te masseren, en richtte hij zich in alle bescheidenheid, met zijn blik naar beneden gewend, als volgt tot Krishna en R‚ma: (17) 'Tot ons grote geluk hebben Jullie tweeŽn de zondige Kamsa en ook zijn broers en volgelingen gedood. Aldus werd Uw dynastie bevrijd van eindeloze moeilijkheden en hebben Jullie hem voorspoed gebracht. (18) Jullie twee zijn de pradh‚na en purusha [materiŽle en efficiŽnte] oorzaken van het universum die ťťn zijn met het universum en los van wie er geen sprake is van enige oorzaak of gevolg [para-apara]. (19) Dit universum dat U uit Uw energieŽn schiep, ging U vervolgens binnen. Zo kan U worden waargenomen in de vele [gedaanten], o Absolute Waarheid, waarvan we weet hebben door te luisteren naar de geschriften en door directe ervaring. (20) Zoals het element aarde en de andere elementen zich verschillend manifesteren in levensvormen die rondbewegen en zich niet rondbewegen, manifesteert ook U, het Ene Op Zichzelf Berustende Zelf, de Superziel, zich als een veelvoud [aan zielen] in die verschillende levensvormen. (21) U schept, behoudt en vernietigt dan weer het universum, maar bent met de kwaliteiten van Uw vermogens: [respectievelijk] de hartstocht, de goedheid en de onwetendheid [de guna's], niet aan die acties of hun geaardheden gebonden. Want wat zou voor U die de Ziel der Kennis bent nu een oorzaak van gebondenheid kunnen vormen? (22) Omdat nimmer is aangetoond dat U bepaald wordt door fysieke zaken en dergelijke is er met U, de Superziel, geen sprake van een letterlijk geboren worden of van materiŽle tegenstellingen. Daarom bestaat er voor U geen gebondenheid, noch in feite enige bevrijding [vergelijk 10.14: 26]. En als dat naar Uw wilsbeschikking zo mag zijn [zie b.v. 10.11: 7], is dat het gevolg van onze verkeerde notie van U [zoals in 10.23: 10-11]. (23) Voor het heil van dit universum draagt U het klassieke pad van de Veda uit en neemt U gedaanten aan in de geaardheid goedheid zo gauw het pad wordt geblokkeerd door kwaadwilligen die vasthouden aan goddeloosheid. (24) U als diezelfde persoon, o Meester, bent nu nedergedaald in het huis van Vasudeva tesamen met Uw volkomen deelaspect [Balar‚ma]. Dat deed U om  de roem te verspreiden van de [Yadu-]dynastie en om van deze aarde de last weg te nemen van de honderden legers daar aanwezig door hun koningen te doden [zie ook 1.11: 34], koningen die expansies zijn van de tegenstanders der godvrezenden [zie b.v. 7.1: 40-46]. (25) Vandaag o Heer, is onze woning met Uw komst bijzonder gezegend. U, Adhokshaja, de Geestelijk Leraar van het Universum die de belichaming vormt van al de goden, voorvaderen, levende wezens en mensen, U van wiens voeten het water [van de Ganges, zie 5.17] spoelt dat de drie werelden zuivert. (26) Welke andere geleerde bestaat er nu voor ons? Tot wie anders moeten wij ons voor onze toevlucht wenden dan tot U, de weldoener wiens woorden van liefde voor Zijn toegewijden altijd oprecht zijn? Want de ondersteuners dankbaar die U aanbidden, schenkt U alles wat ze verlangen, zelfs Uzelf bij wie er nimmer sprake is van enige toename of vermindering [zie ook B.G. 2: 40]. (27) Tot ons geluk hebben we, hier bij ons, U voor ogen die zelfs voor de meesters van de yoga en de prominenten der verlichting een moeilijk te bereiken doel vormt. AlstUblieft doorbreek snel de banden van ons waanbestaan die het gevolg zijn van Uw materiŽle energie: onze kinderen, echtgenote, weelde, gewaardeerde vrienden, ons thuis, ons lichaam enzovoorts.'

(28) Aldus uitvoerig aanbeden door Zijn toegewijde glimlachte Krishna, de Opperheer, tot AkrŻra en sprak Hij tot hem met woorden waar hij diep van onder de indruk raakte. (29) De Allerhoogste Heer zei: 'U, Onze oom van vaders zijde en lovenswaardige vriend, bent Onze geestelijk leraar. Wij zijn steeds degenen die van u afhankelijk zijn en door u [als uw zonen] moeten worden beschermd, onderhouden en begenadigd. (30) Iemand als u behoort tot de meest hoogstaande onder de vererenswaardigen en verdient het te worden gediend door een ieder die het heiligste en hoogste goed verlangt. Halfgoden zijn altijd uit op hun eigenbelang, maar zuivere toegewijden zijn dat niet. (31) Niet om iets af te doen aan de heilige plaatsen die bestaan uit water [rivieren] of aan de beeltenissen die zijn gemaakt van klei en steen - ze zuiveren op de lange duur, maar de heiligen [zelf] brengen al zuivering teweeg als men ze maar ťťn keer ontmoet. (32) U bent ongetwijfeld de allerbeste van al Onze weldoeners. Ik zou graag willen dat u voor Ons naar de stad gaat die is vernoemd naar de olifant [Hastin‚pura] om erachter te komen wat er in het belang van het welzijn van de P‚ndava's zou moeten gebeuren. (33) Toen hun vader stierf waren ze er als jonge jongens samen met hun moeder ellendig aan toe. De koning [Dhritar‚shthra] bracht ze naar zijn hoofdstad, waar ze zich sedertdien ophouden, zo heb ik vernomen. (34) De koning, de zoon van Ambik‚ [zie 9.22: 25], was blind en was, onder de controle staand van zijn doortrapte zoons [een honderdtal aangevoerd door Duryodhana, 9.22: 26], zwak van geest zodat hij de zoons van zijn broer [P‚ndu] zeker niet gelijk behandelde. (35) Ga en zoek uit of zijn handelingen op het ogenblik goed of kwaad zijn, zodat We met die kennis iets kunnen regelen ten gunste van onze beste vrienden.'

(36) Na AkrŻra met deze woorden volledig te hebben geÔnstrueerd, ging de Fortuinlijke, Heer Hari, samen met Uddhava en Sankarshana terug naar Zijn verblijfplaats.'

 

next                      

 
 

Derde herziene editie, geladen 27 maart, 2014.

 

 

 

 

 

Voorgaande Aadhar-editie en Vedabase links:

Tekst 1

S'rÓ S'uka zei: 'De Allerhoogste Heer, de Ziel van Allen die Alles Ziet, wenste met begrip [voor Uddhava's verslag over smachtende vrouwen] het om het dienstbare meisje [Trivakr‚] te behagen [zoals Hij had beloofd 10.42: 12] en begaf zich naar het huis van de vrouw die zo geplaagd werd door de lust [zie 10.42: 10].
S'rÓ S'uka zei: 'De Allerhoogste Heer, de Ziel van Allen en Ziener van Alles, met begrip het wensend te behagen [zoals Hij had beloofd 10.42: 12], begaf Zich naar het huis van het dienstbare meisje [Trivakr‚] dat zo geplaagd werd door de lust [zie 10.42: 10]. (Vedabase)

 

Tekst 2

Het was rijkelijk voorzien van dure spullen, herbergde veel zinneprikkelende voorwerpen en werd verfraaid door strengen parels en baldakijnen, bedden en zetels alsook door wierook, olielampen, bloemenslingers en sandelhout.

Het was rijkelijk voorzien van dure spullen, stond vol met zinnelijke artikelen en werd verfraaid door strengen parels en baldakijnen, bedden en zetels als ook door wierook, olielampen, bloemenslingers en sandelhout. (Vedabase)

 

Tekst 3

Toen ze Hem bij haar thuis zag arriveren, kwam ze onmiddellijk overeind en haastte ze zich met haar vrouwlijke metgezellen om Acyuta naar behoren te ontvangen, die respectvol werd verwelkomd met een prima zitplaats en zo meer.

Zij, toen ze Hem bij haar thuis zag arriveren, kwam inderdaad onmiddellijk overeind om zich met haar vrouwlijke metgezellen te haasten Acyuta naar behoren te onvangen, die respectvol werd welkom geheten met een prima zitplaats en zo voorts. (Vedabase)

 

Tekst 4

De heilige Uddhava werd eveneens geŽerd, maar hij beroerde zijn zetel en ging op de vloer zitten. Krishna, trouw aan de gang van zaken in de menselijke samenleving, vleide zichzelf zonder aarzelen neer op een luxueus bed [in de kamers erachter].

Uddhava eveneens geŽerd, heilig als hij was, beroerde de zetel [hem geboden] en ging op de vloer zitten, en Krishna, trouw aan zoals dat zo gaat in de menselijke samenleving, vleide Zichzelf zonder aarzelen neer op een luxueus bed [in de kamers erachter]. (Vedabase)

 

Tekst 5

Zij bereidde haar lichaam voor door te baden, zich in te smeren, zich aan te kleden met sieraden, bloemenslingers en parfum, betelnoot en het drinken van geurige substanties en dergelijke, en benaderde toen verlegen met speelse glimlachen M‚dhava met verleidelijke blikken.

Zij door te baden, zich in te smeren, zich aan te kleden met sieraden, bloemenslingers en parfum, betelnoot en het drinken van geurige substanties en dergelijke, maakte haar lichaam er voor klaar en benaderde toen verlegen met speelse glimlachen en verleidelijke blikken M‚dhava. (Vedabase)

 

Tekst 6

De lieftallige vrouw bij zich roepend die, bevreesd voor het nieuwe contact, verlegen was, greep Hij haar twee, met armbanden gesierde, handen vast en plaatste Hij de schone op het bed om samen met haar te genieten, zij wiens enige bewijs van vroomheid eruit bestond dat ze zalf had aangeboden.

De lieftallige vrouw bij zich roepend, die bang voor het nieuwe kontakt [als een maagd] verlegen was, greep Hij haar twee handen opgesierd met armbanden vast en plaatste Hij de schone op het bed om te genieten met haar wiens enige bewijs van vroomheid bestond uit het hebben aangeboden van zalf. (Vedabase)

 

Tekst 7

Door aan de voeten van de Onbegrensde Heer te ruiken en door tussen haar borsten Hem, haar Minnaar, de Verpersoonlijking van Alle Extase, in haar armen te sluiten, werd de pijn weggevaagd die vanwege Cupido brandde in haar borsten, haar binnenste en haar ogen. Zo slaagde ze erin het verdriet dat zo heel lang had aangehouden te laten varen.

Het ruiken van de voeten van de Onbegrensde Heer en het Hem, haar Minnaar, de Verpersoonlijking van Alle Extase, tussen haar borsten in haar armen sluiten, vaagde de pijn weg die vanwege Cupido brandde in haar borsten, binnenste en ogen, zodat ze het verdriet dat zo lang had aangehouden kon laten varen. (Vedabase)

 

Tekst 8

Omdat zij Hem, de Meester der Verlichting, smeersels had aangeboden voor het lichaam, had ze de Heer voor zich gewonnen die zo moeilijk te winnen is. Maar ongelukkigerwijze [vergelijk 4.9: 31] smeekte ze toen om het volgende:

Zij met het aan Hem, de Meester der Verlichting, geboden hebben van smeersels voor het lichaam, had de Beheerser voor zich gewonnen die zo moeilijk te winnen is, en smeekte, o hoe onfortuinlijk [vergelijk 4.9: 31], om het volgende: (Vedabase)

 

Tekst 9

'AlstJeblieft blijf hier een paar dagen samen met mij, o Geliefde! Geniet ervan, ik kan het niet verdragen om het zonder Je gezelschap te moeten stellen, o Lotusbloemen-ogen.'

'AlstJeblieft blijf hier een paar dagen samen met mij o Geliefde, geniet ervan, ik kan het niet verdragen het zonder Je gezelschap te moeten stellen, o Lotusbloemen-ogen.' (Vedabase)

 

Tekst 10

Hij die van Respect is voor Anderen, gaf uit achting voor haar, gehoor aan de gunst die ze verlangde [in de vorm van een belofte], waarop de Heer van Een Ieder samen met Uddhava terugkeerde naar Zijn eigen hoogst weelderige verblijf.

Hij van Respect Voor Anderen, met respect voor haar, beloofde, met het inwilligen van die wens van haar materieel verlangen, daar later op terug te komen waarna de Heer van Iedereen, samen met Uddhava, terugging naar Zijn zo hoogst weelderige woning. (Vedabase)

 

 Tekst 11

Degene die in de volle aanbidding van Vishnu, de Heer der Heerscharen die zo moeilijk [anders dan door zuivere toewijding] te vereren is, voor een geestelijk gemakzuchtige zegening kiest, is met die oppervlakkigheid niet bijster intelligent bezig [zie ook 7.15: 36].

Hij die in de volle aanbidding van Vishnu, de Beheerser van alle Beheersers, die zo moeilijk in gedachten te houden is, als zegening kiest voor iets dat makkelijk is voor de geest, is met het daarmee behalen van een onbeduidend resultaat een persoon die maar traag van begrip is [zie ook 7.15: 36]. (Vedabase)

 

Tekst 12

Krishna, de Meester, wilde ook AkrŻra een plezier doen alsmede iets met hem regelen, en ging aldus samen met Uddhava en Balar‚ma naar zijn huis.

Krishna, de Meester, die wilde dat er wat zaken werden geregeld ging toen met Uddhava en R‚ma naar het huis van AkrŻra, met ook de bedoeling AkrŻra een plezier te doen. (Vedabase)

 

Tekst 13-14

Toen hij Hen, de grootsten der luisterrijke persoonlijkheden die zijn verwanten waren, zag aankomen, stond hij verheugd op om Hen ter verwelkoming te omhelzen. Buigend voor Krishna en R‚ma werd hij door Hen begroet en was hij, nadat ze Hun zitplaatsen hadden ingenomen, van eerbetoon zoals dat was voorgeschreven.

Toen hij Hen, de grootsten der luisterrijke persoonlijkheden, zag aankomen, stond hij verheugd op met zijn verwanten om Hen ter verwelkoming te omhelzen. Neergebogen voor Krishna en R‚ma werd hij door Hen begroet en was hij van eerbetoon zoals dat was voorgeschreven nadat ze Hun zitplaatsen hadden ingenomen. (Vedabase)

 

Tekst 15-16

Het water dat hij had gebruikt om Hun voeten te wassen sprenkelde hij over heel zijn hoofd, o Koning, waarna hij Hen geschenken aanbood, de fijnste kleding, sandelhout, bloemenslingers en de fraaiste sieraden. Met zijn hoofd naar beneden gebogen in eerbetoon plaatste hij Zijn voeten op zijn schoot om ze te masseren, en richtte hij zich in alle bescheidenheid, met zijn blik naar beneden gewend, als volgt tot Krishna en R‚ma:

Het water dat hij had gebruikt om Hun voeten te wassen sprenkelde hij over heel zijn hoofd, o Koning, waarna hij Hen geschenken aanbood, de fijnste kleding, sandelhout, bloemenslingers en de fraaiste sierselen. Met zijn hoofd naar beneden gebogen in zijn eerbetoon plaatste hij Zijn voeten op zijn schoot voor een massage, en richtte hij zich neerwaarts kijkend in alle bescheidenheid als volgt tot Krishna en R‚ma: (Vedabase)

 

Tekst 17

'Tot ons grote geluk hebben Jullie tweeŽn de zondige Kamsa en ook zijn broers en volgelingen gedood. Aldus werd Uw dynastie bevrijd van eindeloze moeilijkheden en hebben Jullie hem voorspoed gebracht.

'Tot ons grote geluk hebben jullie tweeŽn de zondige Kamsa samen met zijn broers en navolgers gedood en is deze dynastie door U bevrijd van eindeloze moeilijkheden en voorspoed gebracht. (Vedabase)

   

Tekst 18

Jullie twee zijn de pradh‚na en purusha [materiŽle en efficiŽnte] oorzaken van het universum die ťťn zijn met het universum en los van wie er geen sprake is van enige oorzaak of gevolg [para-apara].

Jullie twee zijn de essentiŽle personen die van het Universum de oorzaak en de inhoud vormen los van wie niet ťťn enkele oorzaak of gevolg kan worden gevonden. (Vedabase)


Tekst 19

Dit universum dat U uit Uw energieŽn schiep, ging U vervolgens binnen. Zo kan U worden waargenomen in de vele [gedaanten], o Absolute Waarheid, waarvan we weet hebben door te luisteren naar de geschriften en door directe ervaring.

Dit universum door U geschapen, ging U vervolgens binnen middels Uw eigen energieŽn zodat U kan worden waargenomen in vele gedaanten kenbaar door het luisteren naar de geschriften en in de direkte ervaring. (Vedabase)


Tekst 20

Zoals het element aarde en de andere elementen zich verschillend manifesteren in levensvormen die rondbewegen en zich niet rondbewegen, manifesteert ook U, het Ene Op Zichzelf Berustende Zelf, de Superziel, zich als een veelvoud [aan zielen] in die verschillende levensvormen.

De manier waarop inderdaad de aarde- en andere elementen zich verschillend manifesteren in levensvormen die rondbewegen en zich niet rondbewegen, doet U, het Ene Op Zichzelf Berustende Zelf, de Superziel, op dezelfde manier Zich in verscheidene levensvormen voor als een veelvoud onder hen. (Vedabase)

 

Tekst 21

U schept, behoudt en vernietigt dan weer het universum, maar bent met de kwaliteiten van Uw vermogens: [respectievelijk] de hartstocht, de goedheid en de onwetendheid [de guna's], niet aan die acties of hun geaardheden gebonden. Want wat zou voor U die de Ziel der Kennis bent nu een oorzaak van gebondenheid kunnen vormen?

U schept en vernietigt weer; U behoedt het universum maar bent door Uw kwaliteiten, de persoonlijke energieŽn, de geaardheden der hartstocht, onwetendheid en goedheid, of door hun materiŽle aktiviteiten, niet aan deze wereld gebonden; want als U de kennis Zelve bent, wat zou voor U dan een oorzaak van gebondenheid zijn? (Vedabase)

  

Tekst 22

Omdat nimmer is aangetoond dat U bepaald wordt door fysieke zaken en dergelijke is er met U, de Superziel, geen sprake van een letterlijk geboren worden of van materiŽle tegenstellingen. Daarom bestaat er voor U geen gebondenheid, noch in feite enige bevrijding [vergelijk 10.14: 26]. En als dat naar Uw wilsbeschikking zo mag zijn [zie b.v. 10.11: 7], is dat het gevolg van onze verkeerde notie van U [zoals in 10.23: 10-11].

Omdat U niet bepaald bent door de overdekkingen van het lichaam en zo voorts bestaat er geen letterlijke geboorte of dualiteit voor Uzelf en daarom bestaat er voor U geen gebondenheid, noch in feite enige bevrijding [vergelijk 10.14: 26]; en als die zich tonen is dat naar Uw wilsbeschikking in liefde zo [zie b.v. 10-11: 7] of anders door onze noties van wanbegrip voor U [zoals in 10.23: 10-11]. (Vedabase)

 

Tekst 23

Voor het heil van dit universum draagt U het klassieke pad van de Veda uit en neemt U gedaanten aan in de geaardheid goedheid zo gauw het pad wordt geblokkeerd door kwaadwilligen die vasthouden aan goddeloosheid.

Voor het heil van dit universum hebt U het oude pad van de Veda uitgedragen en neemt U gedaanten in de geaardheid goedheid aan op het moment dat het pad wordt geblokkeerd door de slechten die vasthouden aan de goddeloosheid. (Vedabase)

 

Tekst 24

U als diezelfde persoon, o Meester, bent nu nedergedaald in het huis van Vasudeva tesamen met Uw volkomen deelaspect [Balar‚ma]. Dat deed U om de roem te verspreiden van de [Yadu-]dynastie en om van deze aarde de last weg te nemen van de honderden legers daar aanwezig door hun koningen te doden [zie ook 1.11: 34], koningen die expansies zijn van de tegenstanders der godvrezenden [zie b.v. 7.1: 40-46].

U als die zelfde persoon, o Meester, bent nu nedergedaald in het huis van Vasudeva met Uw eigen volkomen deelaspekt [Balar‚ma] om van deze aarde de last weg te nemen van de honderden legers door hun koningen te doden [zie ook 1.11: 34], die expansies zijn van de tegenstanders der godvrezenden [zie b.v. 7.1: 40-46], en om de roem te verspreiden van de [Yadu-]dynastie. (Vedabase)


Tekst 25

Vandaag, o Heer, is onze woning met Uw komst bijzonder gezegend. U, Adhokshaja, de Geestelijk Leraar van het Universum die de belichaming vormt van al de goden, voorvaderen, levende wezens en mensen, U van wiens voeten het water [van de Ganges, zie 5.17] spoelt dat de drie werelden zuivert.

Vandaag, o Heer, is onze woning waarlijk uitzonderlijk fortuinlijk met U, Adhokshaja, daar binnengetreden; U, de Geestelijk Leraar van het Universum, de God van al de voorvaderen en levende wezens, de mensen en de goden; U als de belichaming van Hem van wiens voeten het water [van de Ganges, zie 5.17] spoelde dat de drie werelden zuivert. (Vedabase)

 

Tekst 26

Welke andere geleerde bestaat er nu voor ons? Tot wie anders moeten wij ons voor onze toevlucht wenden dan tot U, de weldoener wiens woorden van liefde voor Zijn toegewijden altijd oprecht zijn? Want de ondersteuners dankbaar die U aanbidden, schenkt U  alles wat ze verlangen, zelfs Uzelf bij wie er nimmer sprake is van enige toename of vermindering [zie ook B.G. 2: 40].

Welke andere geleerde dan U is er voor ons; tot wie anders moeten wij ons voor onze toevlucht wenden dan U, de weldoener die in Uw woorden van liefde voor Uw toegewijden altijd waarachtig bent; want U, dankbaar jegens de toegewijden die positief met U van aanbidding zijn, geeft U alles wat wordt verlangd, zelfs Uzelf - U voor wie er nimmer sprake is van toename of vermindering [zie ook B.G. 2: 40]. (Vedabase)

 

Tekst 27

Tot ons geluk hebben we, hier bij ons, U voor ogen die zelfs voor de meesters van de yoga en de prominenten der verlichting een moeilijk te bereiken doel vormt. AlstUblieft doorbreek snel de banden van ons waanbestaan die het gevolg zijn van Uw materiŽle energie: onze kinderen, echtgenote, weelde, gewaardeerde vrienden, ons thuis, ons lichaam enzovoorts.'

Tot ons geluk hebben we hier bij ons U voor ogen die zelfs voor de meesters van de yoga en de beheersers van de goddelijken een doel bent dat moeilijk te bereiken is; alstUblieft doorbreek snel de banden van ons misverstaan teweeg gebracht door Uw materiŽle energie: onze kinderen, echtgenote, weelde, eerbare vrienden, ons thuis, ons lichaam enzovoorts.' (Vedabase)

 

Tekst 28

Aldus uitvoerig aanbeden door Zijn toegewijde glimlachte Krishna, de Opperheer, tot AkrŻra en sprak Hij tot hem met woorden waar hij diep van onder de indruk raakte.

Aldus uitvoerig aanbeden door zijn toegewijde glimlachte Krishna, de Opperheer, tot AkrŻra en sprak Hij in woorden waarvan hij nogal zwaar onder de indruk raakte. (Vedabase)

 

Tekst 29

De Allerhoogste Heer zei: 'U, Onze oom van vaders zijde en lovenswaardige vriend, bent Onze geestelijk leraar. Wij zijn steeds degenen die van u afhankelijk zijn en door u [als uw zonen] moeten worden beschermd, onderhouden en begenadigd.

De Allerhoogste Heer zei: 'U, onze oom van vaders zijde en lovenswaardige vriend, bent onze geestelijk leraar en altijd zijn Wij het als degenen van U afhankelijk die moeten worden beschermd, onderhouden en begenadigd. (Vedabase)

 

Tekst 30

Iemand als u behoort tot de meest hoogstaande onder de vererenswaardigen en verdient het te worden gediend door een ieder die het heiligste en hoogste goed verlangt. Halfgoden zijn altijd uit op hun eigenbelang, maar zuivere toegewijden zijn dat niet.

Mensen gelijk uw goede zelf zijn onder de aanbiddelijken de meest excellente, het waard te worden gediend door de mensen die het meest heilige, het hoogste goed verlangen, daar, terwijl de halfgoden altijd uit zijn op hun eigen belangen, de geheiligde toegewijden dat niet zijn. (Vedabase)

 

Tekst 31

Niet om iets af te doen aan de heilige plaatsen die bestaan uit water [rivieren] of aan de beeltenissen die zijn gemaakt van klei en steen - ze zuiveren op de lange duur, maar de heiligen [zelf] brengen al zuivering teweeg als men ze maar ťťn keer ontmoet.

Niet om iets af te doen aan de heilige plaatsen bestaande uit water en ook niet aan de beeltenissen gemaakt van klei en steen - ze zuiveren op de lange duur, maar de heiligen doen dat als ze slechts ťťn enkele keer worden gezien. (Vedabase)

  

Tekst 32

U bent ongetwijfeld de allerbeste van al Onze weldoeners. Ik zou graag willen dat u voor Ons naar de stad gaat die is vernoemd naar de olifant [Hastin‚pura] om erachter te komen wat er in het belang van het welzijn van de P‚ndava's zou moeten gebeuren.

Van alle weldoeners bent u ongetwijfeld de allerbeste; Ik zou graag willen dat u voor Ons naar de stad vernoemd naar de olifant gaat [Hastin‚pura] om uit te vinden wat in het belang van hun welzijn voor de P‚ndava's zou moeten worden gedaan. (Vedabase)

 

Tekst 33

Toen hun vader stierf waren ze er als jonge jongens samen met hun moeder ellendig aan toe. De koning [Dhritar‚shthra] bracht ze naar zijn hoofdstad, waar ze zich sedertdien ophouden, zo heb ik vernomen.

Toen hun vader stierf werden ze als jonge jongens, tezamen met hun moeder er ellendig aan toe, door de koning [Dhritar‚shthra] naar zijn eigen hoofdstad overgebracht, alwaar ze zich aldus ophouden, naar Ik vernam. (Vedabase)

 

Tekst 34

De koning, de zoon van Ambik‚ [zie 9.22: 25], was blind en was, onder de controle staand van zijn doortrapte zoons [een honderdtal aangevoerd door Duryodhana, 9.22: 26], zwak van geest zodat hij de zoons van zijn broer [P‚ndu] zeker niet gelijk behandelde.

De zoons van zijn broer [P‚ndu] was de koning, de zoon van Ambik‚ [zie 9.22: 25], miserabel van geest, werkelijk niet gelijk gezind, blind als hij was onder de controle staand van zijn doortrapte zoons [een honderdtal aangevoerd door Duryodhana, 9.22: 26]. (Vedabase)

 

Tekst 35

Ga en zoek uit of zijn handelingen op het ogenblik goed of kwaad zijn, zodat We met die kennis iets kunnen regelen ten gunste van onze beste vrienden.'

Ga en zoek uit of hij in zijn optreden op het ogenblik goed of kwaadaardig bezig is zodat we met die kennis kunnen voorzien in dat wat onze beste vrienden ten voordeel strekt.' (Vedabase)

 

Tekst 36

Na AkrŻra met deze woorden volledig te hebben geÔnstrueerd, ging de Fortuinlijke, Heer Hari, samen met Uddhava en Sankarshana terug naar Zijn verblijfplaats.'

AkrŻra volledig instruerend met deze woorden, ging de Allerhoogste Heer, de Hoogste Persoonlijkheid der Beheersing, met Uddhava en Sankarshana toen naar Zijn eigen woning. (Vedabase)

 

 

 

 

 

 

 Creative Commons License
De tekst en de audio worden aangeboden onder de
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Het eerste schilderij is een detail van een klassieke folio genaamd "Kubja invites Krishna", Rajasthan, India.
Het tweede schilderij "Krishna teaches Arjuna" is van
Surendra Nath Kar (1892-1970).
Bron: 'Myths of the Hindus and Buddhists', Ballantine Press, Oct. 1913.
Productie: de
Filognostische Associatie van De Orde van de Tijd.

 

 

 

Feed-back | Links | Downloads | MuziekAfbeeldingen | Wat is er Nieuw? | Zoeken | Donaties