regelbalk 

Canto 4

Mahâmantra 2

 

 

Hoofdstuk 15: Koning Prithu's Verschijnen en Kroning

(1) Maitreya zei: 'Aldus karnden de brahmanen andermaal de armen van de koning die geen zoon had en daaruit kwam een kinderpaar ter wereld. (2) Over de geboorte van dat kinderpaar zeiden de wijzen die bekend waren met de Veda's, dat ze er zeer gelukkig mee waren, wetende dat het een ['âves'a'-]expansie van de Allerhoogste Heer betrof. (3) De wijzen zeiden: 'Deze man is een expansie van de Allerhoogste Heer, Vishnu, die de wereld in stand houdt en deze vrouw is Lakshmî, de Godin van het Geluk die een onafscheidelijk deel van het geheel van de Oorspronkelijke Persoon vormt. (4) Deze man zal de eerste onder de koningen zijn en, wijd en zijd geroemd als een Grote Koning, bekendstaan onder de naam Prithu ['die van de aarde']. (5) Deze vrouw zal, als een godin van alle goede kwaliteiten, de schoonheid van haar sieraden verhogen met de pracht van haar tanden. Ze zal Arci worden genoemd en Prithu bekoren met haar schoonheid. (6) Hij, als een gedeeltelijke, rechtstreekse vertegenwoordiger van de Heer, kwam op aarde met het verlangen de ganse wereld te beschermen en zij nam geboorte als de onafscheidelijke godin die zich zeer tot hem voelt aangetrokken.'

(7) Maitreya zei: 'De brahmanen prezen hem, de zangers van de hemel bezongen hem, de zielen van perfectie strooiden bloemen uit en de hemelse maagden dansten. (8) De lucht vullend met de trillingen van hoornschelpen, trompetten, trommels en pauken en dergelijke, kwamen aldaar al de goddelijken, de wijzen en de ouderen uit alle delen van de samenleving bijeen. (9-10) Brahmâ, de meester van het universum, die tezamen met al de leiders van de verlichte wereld arriveerde begeleid door de godsbewuste zielen, ontwaarden op de rechterhand van die zoon van Vena het merkteken van Vishnu met de strijdknots. Zijn twee voeten vertoonden ook de lotusbloem en aldus was hij er zeker van dat hij te maken had met een gedeeltelijke verschijning van de Heer die met Zijn onoverwinnelijke werpschijf als een volkomen deelaspect het Allerhoogste Belang vertegenwoordigt. (11) De brahmaanse autoriteit bereidde zich voor op zijn kroning en dus brachten de mensen ter wille van hem van overal de verschillende middelen bijeen om de ceremonie uit te voeren. (12) De rivieren, de zeeën, de bergen, de slangen, de koeien, de vogels en de beesten; de hemel, de aarde en alle levende wezens droegen bij met verschillende soorten giften. (13) Hij werd aldus tot Mahârâja gekroond. Verfijnd gekleed en volledig opgesierd zag hij er, samen met zijn met juwelen behangen echtgenote Arci, uit als een vuur zonder weerga. (14) De bewaarder van de weelde, Kuvera, schonk hem een koninklijke troon gemaakt van goud, o held, en Varuna gaf hem een parasol zo schitterend als de maan waaruit voortdurend een mist van waterdruppeltjes neerdaalde. (15) Vâyu gaf hem op zijn beurt twee camâra's [wuifkwasten] gemaakt van haar, Dharma kwam met een bloemenkrans die bijdroeg tot zijn naam en faam, Indra schonk een zeer kostbare helm en Yama gaf hem een scepter om over de wereld te heersen. (16) Brahmâ wapende hem met geestelijke kennis, zijn vrouw Bhâratî, de Godin van het Leren [Sarasvatî], schonk een transcendentaal halssnoer, de Allerhoogste Persoonlijkheid [Hari, Vishnu] gaf hem een Sudars'ana-schijf en Zijn vrouw Lakshmî schonk hem onvergankelijke weelde. (17) Heer S'iva kwam met een zwaard versierd met tien manen en Durgâ gaf een soortgelijk schild dat een honderdtal manen vertoonde. De maangod schonk paarden van de beste soort en de halfgod Vis'vakarmâ schonk een zeer mooie wagen. (18) Agni gaf een boog gemaakt van hoorn, Sûrya gaf pijlen zo schitterend als het zonlicht, Bhûmi [de Godin van de Aarde] schonk slippers die hem de macht van mystieke eenheid gaven en de goden van de hemelse planeten strooiden dag na dag bloemen over hem uit. (19) De toneelkunst, het zingen van de fijnste liederen, het bespelen van muziekinstrumenten alsook het vermogen om dingen te laten verdwijnen en verschijnen, werd hem geschonken door hen die zich door de ether bewegen. De grote wijzen zegenden hem met onfeilbaarheid en de god van de oceaan bracht hem een schelphoorn. (20) De zeeën, bergen en rivieren verschaften hem doorgang voor zijn wagen en bekende hofzangers en voorgangers in het gebed presenteerden zichzelf voor hem, hem prijzend in verzen. (21) Toen hij hen met hun offerandes zo bezig zag, sprak de hoogst machtige zoon van Vena, glimlachend en met een stem gewichtig als de donder van wolken, als volgt.

(22) Koning Prithu zei: 'O beste barden, mannen van gebed en lof, uw woorden jegens mij zijn misplaatst. Zoals ik hier nu in de wereld sta onderscheidt ik me niet met al deze kwaliteiten. Waarom zou je mij prijzen als de toevlucht als die woorden niet op mij van toespassing zijn? Uw woorden voor mij moeten niet tevergeefs zijn. (23) Breng die gebeden daarom maar ergens in de toekomst, als de kwaliteiten waarover u sprak zich daadwerkelijk in mij manifesteren, mijn beste reciteerders. Het bespreken van de kwaliteiten van de Opperheer bezongen in de geschriften vormt de juiste manier. Als je beschaafd bent behoor je geen gebeden op te dragen aan een lager staand mens. (24) Iemand die zich door volgelingen laat prijzen voor verheven talenten die hij als heer en meester zou kunnen hebben maar die hij niet werkelijk heeft, houdt zichzelf voor de gek en is een dwaas zich niet bewust van het feit dat de mensen hem beledigen. (25) De machtigen houden er zeker niet van om geprezen te worden. Hoewel ze zeer beroemd zijn, zijn ze bescheiden: [ze weten heel goed] dat ze, groots als ze zijn in hun heldendaden, evenzogoed verwerpelijk zijn. (26) O u mensen gaand voor loftuitingen, als we dan momenteel geen faam genieten in de wereld of prijzenswaardig zijn in ons handelen, hoe kan ik u dan betrekken in het bezingen van mijn persoon alsof u kinderen zou zijn?'

       

next                          

 
Derde herziene editie, geladen 25 september 2017.
 

 

 

Voorgaande Aadhar-editie en Vedabase links:

Tekst 1

Maitreya zei: 'Aldus karnden de brahmanen andermaal de armen van de koning die geen zoon had en daaruit kwam een kinderpaar ter wereld. 
Maitreya zei: 'Aldus karnden de brahmanen, andermaal, de armen van de koning die geen zoon had en daaruit kwam een paar ter wereld. (Vedabase)

 

Tekst 2

Over de geboorte van dat kinderpaar zeiden de wijzen die bekend waren met de Veda's, dat ze er zeer gelukkig mee waren, wetende dat het een ['âves'a'-]expansie van de Allerhoogste Heer betrof.

Van de geboorte van dat paar zeiden de wijzen, bekend met de Veda's, dat ze er zeer gelukkig mee waren, wetende dat het een ['avesa'-] expansie van de Allerhoogste Heer betrof. (Vedabase)

  

Tekst 3

De wijzen zeiden: 'Deze man is een expansie van de Allerhoogste Heer, Vishnu, die de wereld in stand houdt en deze vrouw is Lakshmî, de Godin van het Geluk die een onafscheidelijk deel van het geheel van de Oorspronkelijke Persoon vormt.

De wijzen zeiden: 'Deze man is een expansie van de Allerhoogste Heer, Vishnu, die de wereld in stand houdt en deze vrouw is Lakshmî, de Godin van het Geluk, die een onafscheidelijk deel van het geheel van de Oorspronkelijke Persoon is. (Vedabase)

  

Tekst 4

Deze man zal de eerste onder de koningen zijn en, wijd en zijd geroemd als een Grote Koning, bekendstaan onder de naam Prithu ['die van de aarde'].

Deze man zal voorts de eerste onder de koningen zijn en zal zijn faam verbreiden onder de naam Prithu ['die van de aarde'] wijd en zijd geroemd als de grote Koning. (Vedabase)

 

Tekst 5

Deze vrouw zal, als een godin van alle goede kwaliteiten, de schoonheid van haar sieraden verhogen met de pracht van haar tanden. Ze zal Arci worden genoemd en Prithu bekoren met haar schoonheid.

Dit vrouwelijk kind zal de schoonheid van haar sierraden verhogen met de pracht van haar tanden als een godin van alle goede kwaliteiten; ze zal Arci worden genoemd en zal zeker Prithu met haar schoonheid bekoren. (Vedabase)

 

Tekst 6

Hij, als een gedeeltelijke, rechtstreekse vertegenwoordiger van de Heer, kwam op aarde met het verlangen de ganse wereld te beschermen en zij nam geboorte als de onafscheidelijke godin die zich zeer tot hem voelt aangetrokken.'

Hij, als een gedeeltelijke, rechtstreekse vertegenwoordiger van de Heer, kwam op aarde met het verlangen de ganse wereld te beschermen en zij nam geboorte als de onafscheidelijke godin die zich zeer tot hem voelt aangetrokken.' (Vedabase)

 

Tekst 7

Maitreya zei: 'De brahmanen prezen hem, de zangers van de hemel bezongen hem, de zielen van perfectie strooiden bloemen uit en de hemelse maagden dansten.

Maitreya zei: 'Al de geleerden prezen hem, de zangers van de hemel bezongen hem, de volmaakten strooiden bloemen en de hemelse maagden dansten. (Vedabase)

 

Tekst 8

De lucht vullend met de trillingen van hoornschelpen, trompetten, trommels en pauken en dergelijke, kwamen aldaar al de goddelijken, de wijzen en de ouderen uit alle delen van de samenleving bijeen.

De lucht vullend met de trillingen van hoornschelpen, trompetten, trommels en pauken en dergelijke, kwamen aldaar al de goddelijken, de wijzen en de ouderen uit alle delen van de samenleving bijeen. (Vedabase)

 

Tekst 9-10

Brahmâ, de meester van het universum, die tezamen met al de leiders van de verlichte wereld arriveerde begeleid door de godsbewuste zielen, ontwaarden op de rechterhand van die zoon van Vena het merkteken van Vishnu met de strijdknots. Zijn twee voeten vertoonden ook de lotusbloem en aldus was hij er zeker van dat hij te maken had met een gedeeltelijke verschijning van de Heer die met Zijn onoverwinnelijke werpschijf als een volkomen deelaspect het Allerhoogste Belang vertegenwoordigt.

Brahmâ, de meester van het universum, die tezamen met al de leiders van de verlichte wereld aankwam begeleid door de goddelijken, ontwaarden op de rechter hand van die zoon van Vena, het merkteken van Vishnu met de strijdknots. Zijn twee voeten vertoonden ook de lotusbloem en aldus was hij er zeker van dat hij te maken had met het deel van de Heer dat zijn onoverwinnelijke werpschijf is; daarmee zou hij het Allerhoogste Belang vertegenwoordigen. (Vedabase)

 

Tekst 11

De brahmaanse autoriteit bereidde zich voor op zijn kroning en dus brachten de mensen ter wille van hem van overal de verschillende middelen bijeen om de ceremonie uit te voeren.

De brahmanen gehecht aan de rituelen bereidden zich voor op zijn kroning en dus brachten de mensen, om zijnent wille, van alle kanten de verschillende middelen bijeen om de ceremonie ten uitvoer te brengen. (Vedabase)

 

Tekst 12

De rivieren, de zeeën, de bergen, de slangen, de koeien, de vogels en de beesten; de hemel, de aarde en alle levende wezens droegen bij met verschillende soorten giften.

De rivieren, de zeeën, de bergen, de slangen, de koeien, de vogels en de beesten; de hemel, de aarde en alle levende wezens, werden bijeen gebracht in hun verschillende representaties. (Vedabase)

 

Tekst 13

Hij werd aldus tot Mahârâja gekroond. Verfijnd gekleed en volledig opgesierd zag hij er, samen met zijn met juwelen behangen echtgenote Arci, uit als een vuur zonder weerga.

Hij werd zo tot Mahârâja gekroond; verfijnd gekleed en volledig opgesierd zag hij er tezamen met zijn met juwelen behangen echtgenote Arci uit als een vuur zonder weerga. (Vedabase)

 

Tekst 14

De bewaarder van de weelde, Kuvera, schonk hem een koninklijke troon gemaakt van goud, o held, en Varuna gaf hem een parasol zo schitterend als de maan waaruit voortdurend een mist van waterdruppeltjes neerdaalde.

De bewaarder der weelde, Kuvera, bood hem een koninklijke troon gemaakt van goud, o held en Varuna gaf hem een parasol schitterend als de maan die voortdurend een mist van waterdruppeltjes liet neerdalen. (Vedabase)

 

Tekst 15

Vâyu gaf hem op zijn beurt twee camâra's [wuifkwasten] gemaakt van haar, Dharma kwam met een bloemenkrans die bijdroeg tot zijn naam en faam, Indra schonk een zeer kostbare helm en Yama gaf hem een scepter om over de wereld te heersen.

Vayu eveneens gaf hem twee camâra's [wuifkwasten] gemaakt van haar, Dharma een krans die bijdroeg tot zijn naam en faam, Indra schonk een zeer kostbare helm en Yama gaf hem een scepter om over de wereld te heersen. (Vedabase)

 

Tekst 16

Brahmâ wapende hem met geestelijke kennis, zijn vrouw Bhâratî de Godin van het Leren [Sarasvatî], schonk een transcendentaal halssnoer, de Allerhoogste Persoonlijkheid [Hari, Vishnu] gaf hem een Sudars'ana-schijf en Zijn vrouw Lakshmî schonk hem onvergankelijke weelde.

Brahmâ wapende hem met geestelijke kennis, zijn vrouw Bharati, de godin van het leren [Sarasvatî] gaf een transcendentaal halssnoer, de Allerhoogste Persoonlijkheid [Hari, Vishnu] gaf hem de Sudarsana schijf en Zijn vrouw Lakshmî schonk hem onvergankelijke schoonheid en weelde. (Vedabase)

 

Tekst 17

Heer S'iva kwam met een zwaard versierd met tien manen en Durgâ gaf een soortgelijk schild dat een honderdtal manen vertoonde. De maangod schonk paarden van de beste soort en de halfgod Vis'vakarmâ schonk een zeer mooie wagen.

Heer S'iva kwam met een zwaard versierd met tien manen en Durgâ gaf een soortgelijk schild dat een honderdtal manen vertoonde. De maangod schonk paarden van de beste soort en de halfgod Visva karma schonk een zeer mooie wagen. (Vedabase)

 

Tekst 18

Agni gaf een boog gemaakt van hoorn, Sûrya gaf pijlen zo schitterend als het zonlicht, Bhûmi [de Godin van de Aarde] schonk slippers die hem de macht van mystieke eenheid gaven en de goden van de hemelse planeten strooiden dag na dag bloemen over hem uit.

Agni gaf een boog gemaakt van hoorn, Surya pijlen schitterend als het zonlicht, Bhumi [de godin van de Aarde] schonk slippers die hem begiftigden met de macht der mystieke eenheid en de goden uit de hemel strooiden dag na dag bloemen over hem uit. (Vedabase)
 
Tekst 19

De toneelkunst, het zingen van de fijnste liederen, het bespelen van muziekinstrumenten alsook het vermogen om dingen te laten verdwijnen en verschijnen, werd hem geschonken door hen die zich door de ether bewegen. De grote wijzen zegenden hem met onfeilbaarheid en de god van de oceaan bracht hem een schelphoorn.

De kunst van het toneel, het zingen van de fijnste liederen, het spelen van muziekinstrumenten als ook het vermogen om dingen te laten verdwijnen en verschijnen, werd hem gegeven door de goden van boven; de grote wijzen zegenden hem met de onfeilbaarheid en de god van de oceaan bracht hem een schelphoorn. (Vedabase)

 

Tekst 20

De zeeën, bergen en rivieren verschaften hem doorgang voor zijn wagen en bekende hofzangers en voorgangers in het gebed presenteerden zichzelf voor hem, hem prijzend in verzen.

De zeeën, bergen en rivieren verschaften hem doorgang voor zijn wagen en de beroepsmatige hofzangers en voorgangers in gebed en lofprijzing presenteerden zichzelf voor hem, hem aanroepend in verzen. (Vedabase)

 

Tekst 21

Toen hij hen met hun offerandes zo bezig zag, sprak de hoogst machtige zoon van Vena, glimlachend en met een stem gewichtig als de donder van wolken, als volgt.

Toen hij hen in hun offerandes zo bezig zag, sprak de hoogst machtige zoon van Vena als volgt, glimlachend en met een stem gewichtig als de donder van wolken. (Vedabase)

 

Tekst 22

Koning Prithu zei: 'O beste barden, mannen van gebed en lof, uw woorden jegens mij zijn misplaatst. Zoals ik hier nu in de wereld sta onderscheidt ik me niet met al deze kwaliteiten. Waarom zou je mij prijzen als de toevlucht als die woorden niet op mij van toespassing zijn? Uw woorden voor mij moeten niet tevergeefs zijn.

Koning Prithu zei: 'O beste barden, mannen van gebed en lof, uw woorden jegens mij zijn misplaatst; zoals ik hier nu in de wereld ben, vertoon ik niet al deze mogelijke kwaliteiten. Dus waarom dan het prijzen van mij als de toevlucht? Deze woorden zouden nooit op mij gericht moeten worden. (Vedabase)

 

Tekst 23

Breng die gebeden daarom maar ergens in de toekomst, als de kwaliteiten waarover u sprak zich daadwerkelijk in mij manifesteren, mijn beste reciteerders. Het bespreken van de kwaliteiten van de Opperheer bezongen in de geschriften vormt de juiste manier. Als je beschaafd bent behoor je geen gebeden op te dragen aan een lager staand mens. 

Breng daarom die gebeden als ergens in de toekomst, die kwaliteiten van mij waarover u sprak, in afdoende mate kunnen worden gewaardeerd, mijn beste reciteerders. Zij die van eer zijn en naar behoren de kwaliteiten van de Allerhoogste, verheerlijkt in de geschriften, bespreken, brengen die gebeden nooit aan een verwerpelijk menselijk wezen. (Vedabase)


Tekst 24

Iemand die zich door volgelingen laat prijzen voor verheven talenten die hij als heer en meester zou kunnen hebben maar die hij niet werkelijk heeft, houdt zichzelf voor de gek en is een dwaas zich niet bewust van het feit dat de mensen hem beledigen.

Een competent man die in zichzelf de verheven kwaliteiten manifesteert en die zijn volgelingen aanzet hem te aanbidden, hoewel hij enkel maar van het tijdelijke is en dus onwaar; zij zouden aldus door hem bedrogen kunnen zijn - een dergelijke dwaas realiseert zich niet dat de mensen hem beledigen. (Vedabase)

 

Tekst 25

De machtigen houden er zeker niet van om geprezen te worden. Hoewel ze zeer beroemd zijn, zijn ze bescheiden: [ze weten heel goed] dat ze, groots als ze zijn in hun heldendaden, evenzogoed verwerpelijk zijn.

De machtigen houden er zeker niet van zelf te worden geprezen. Hoewel zeer beroemd zijn ze bescheiden; zo groots van grote daden als ze zijn, zijn ze even zo goed abominabel. (Vedabase)

 

Tekst 26

O u mensen gaand voor loftuitingen, als we dan momenteel geen faam genieten in de wereld of prijzenswaardig zijn in ons handelen, hoe kan ik u dan betrekken in het bezingen van mijn persoon alsof u kinderen zou zijn?'

O mensen geleid door de lof, als we dan nu op dit moment niet van enige faam in de wereld zijn of prijzenswaardig in ons handelen, hoe zou ik dan u, als was u kinderen, kunnen betrekken in gebeden jegens mij?' (Vedabase)

 

 

 

 
 

 

 

Creative Commons License
De tekst en de audio worden aangeboden onder de

Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License
.

De afbeelding is getiteld: 'The Four-Headed Brahmâ Instructs Prithu" en is © van
Johannes Ptok.
Productie: de
Filognostische Associatie van De Orde van de Tijd 

 

 

 

Feed-back | Links | Downloads | MuziekAfbeeldingen | Wat is er Nieuw? | Zoeken | Donaties