regelbalk


 

 

Canto 4

Râdhâ Mâdhava 2

 

 

Hoofdstuk 18: Prithu Mahârâja Melkt de Aarde

(1) Maitreya zei: 'Nadat moeder aarde aldus gebeden had opgedragen aan Koning Prithu, trilden zijn lippen nog steeds van woede. Zij, in angst, slaagde erin tot bezinning te komen en begon opnieuw te spreken: (2) 'Alstublieft geef uw woede op, o Koning, begrijp dat wat ik zei, ik heb gezegd als een intelligente persoon die, net als een hommel, de nectar overal vandaan haalt. (3) Door de grote wijzen die tot inzicht kwamen in de waarheid, werden methoden gevonden en toegepast waarmee de gewone man zowel in dit als het volgende leven een beter bestaan kan hebben. (4) Voor een ieder die geheel leeft volgens de principes, zoals die traditioneel worden onderricht aan hen die het aan de nodige ervaring ontbreekt en bij de genade van hun geloof leven, is het heel makkelijk om van het leven te genieten. (5) Hij die met minachting [voor de tradities] zonder kennis van zaken eigenmachtig tewerk gaat, zal zich, in het nastreven van zijn persoonlijke doelen, keer op keer zien mislukken. (6) O Koning, ik zie dat al de planten die in het verleden door Heer Brahmâ werden geschapen en die door mij worden gekoesterd, nu in handen zijn van onverantwoordelijke lieden zonder achting voor de spirituele praktijk. (7) [Met mij] niet verzorgd en verwaarloosd door plaatselijke bestuurders als uwe goedheid, heb ik voor deze wereld, die is vervallen in dieverij, al de kruiden en zaden verborgen die nodig zijn voor de offers. (8) Omdat ze zo'n lange tijd in mij verborgen lagen, hebben die planten, vruchten en zaden hun kracht verloren en daarom moet uwe Majesteit ze op de voorgeschreven manier weer tevoorschijn halen. (9-10) O held, zorg voor een kalf voor mij. Als u dan ook zorgt voor een melkemmer en een melker, zal ik, uit mijn liefde ervoor, al uw verlangens vervullen in de vorm van melk voor een ieder van u. Ook zal ik, o machtig gearmde, o beschermheer van de levende wezens, als u dat wil, voor het voedsel zorgen dat u voor uw levensonderhoud wenste. (11) Ook zal u mij, de aarde, moeten vereffenen, o Koning, zodat het water dat uit de hemel valt bij de genade van de godheid, na het regenseizoen niet is weggelopen, o machtige.' (12) Indachtig de bevredigende en goede woorden van de aarde, ging de koning met een kalf aan de slag en kreeg de vertegenwoordiger van de mensheid aldus melkend al de gewassen in handen. (13) Zo ook verworven alle anderen elders die met intelligentie begiftigd waren de weelde, door op dezelfde manier zorg te dragen [voor een kalf] waardoor ze naar behoefte Prithu's planeet, de aarde, konden uitmelken. (14) O goedheid, de wijzen die de godin molken met hun zinnen [als de melkemmer], leverden, met behulp van de wijze Brihaspati als het kalf, melk in de zuivere vorm van de Vedische hymnen. (15) Productief met Indra als het kalf, de koning van de hemel, molken de godsbewusten in een gouden emmer de nectar van de melk van de geestkracht en de kracht van het lichaam en de zinnen. (16) De zonen van Diti, de vijanden van God, produceerden met Prahlâda als het kalf, met de belangrijkste [toegewijde] onder de goddelozen, de melk van gefermenteerde en gedistilleerde drank in een ijzeren vat. (17) De zangers en bewoners van de hemel produceerden met hem die Vis'vâvasu werd genoemd als het kalf, in een emmer in de vorm van een lotus, de melk van mooie muziek en schoonheid. (18) De zeer fortuinlijke halfgoden verantwoordelijk voor de begrafenisplechtigheden brachten met veel geloof, met Aryamâ, vanuit het bereik van de voorvaderen de melk van de offerandes van voedsel voort in een vat van ongebakken aarde. (19) De vervolmaakte zielen en de geleerden en dergelijken [de Vidyâdhara's], kozen voor Kapila als het kalf en produceerden met de ether [als de melkemmer] de kennis van het handelen naar eigen inzicht met de mystieke verworvenheden van de yoga [de siddhi's]. (20) Anderen begiftigd met magische en mystieke vermogens [de Kimpurusha's] produceerden met Maya [een demon] als het kalf en hun concentratie [ofwel dhârana als de emmer], de melk van het wonderbaarlijke vermogen het lichaam onzichtbaar te maken. (21) De nazaten van Kuvera, de demonen, de geesten en de heksen [respectievelijk de Yaksha's, Râkshasa's, Bhûta's en Pis'âca's], die allen gewend zijn vlees te eten, molken met de Rudra-incarnatie van Heer S'iva [Bhûtanâtha] als het kalf, een brouwsel bereid uit bloed in een vat gemaakt van schedels. (22) Zo ook brachten de slangen met en zonder een kraag, de schorpioenen en de wurgslangen met Takshaka als het kalf, hun leider, in de emmer van de slangenkuil de melk voort van het vergif. (23-24) De vierbenige levende wezens brachten, met de draagstier van Heer S'iva [Nandi] als het kalf, uit de groene grassen de melk voort in het vat van de wildernis. De andere beesten met scherpe tanden, de roofdieren, molken, met de leeuw als het kalf, het vlees uit van andere levende wezens en de vogels, met Garuda als het kalf, produceerden in de emmer van hun eigen lichaam de melk van de bewegende [insecten en wormen] en de niet-bewegende levende wezens [de grassen en de planten].  (25) Met de banyanboom als het kalf leverden de verschillende bomen melk in de vorm van sappen, terwijl de bergen en heuvels, met de Himalaya's als het kalf, de verschillende mineralen van hun pieken opleverden. (26) Uit de planeet aarde die door koning Prithu werd bestuurd, werd met de leiders als de kalveren en met ieder zijn eigen specifieke melkemmer, de melk gemolken van alles wat maar nodig was.

(27) Aldus, o leider van de Kuru's, de aarde melkend met de verschillende kalveren, emmers en melkers, werd door Prithu en de anderen die zijn voorbeeld volgden de melk verkregen van al de verschillende soorten voedsel nodig voor het levensonderhoud van de levende wezens. (28) Koning Prithu, die zeer ingenomen was met al het verlangde dat als melk was geproduceerd, behandelde vol van liefde de planeet aarde alsof ze zijn eigen dochter was. (29) De keizer, de machtige zoon van Vena, had met de macht van zijn boog al de bergtoppen van de hele wereld opengebroken en had haar aldus vrijwel geheel vereffend [in cultuur gebracht]. (30-31) En zo was de Opperheer, die op deze aarde aanwezig was als de zoon van Vena, als een vader voor de burgers met zijn werkverschaffing en met zijn op verschillende locaties voorbereiden van tal van geschikte nederzettingen naar gelang de behoefte: allerlei soorten van dorpen, steden, nederzettingen en vestingen, alsook onderkomens voor de melkers, hokken voor de levende have, kampementen, mijnen, boerendorpen en gehuchten in de bergen. (32) Vóór Prithu's tijd bestond er op deze aarde zeker nimmer dit soort van planning van steden en dorpen; men was gewoon overal onbeperkt naar eigen goeddunken te leven.'

 

next                        

 
Derde herziene editie, geladen 16 oktober 2017.

 

 

 

Voorgaande Aadhar-editie en Vedabase links:

Tekst 1

Maitreya zei: 'Nadat moeder aarde aldus gebeden had opgedragen aan Koning Prithu, trilden zijn lippen nog steeds van woede. Zij, in angst, slaagde erin tot bezinning te komen en begon opnieuw te spreken:
Maitreya zei: 'Na aldus aan Koning Prithu gebeden te hebben opgedragen, trilden zijn lippen nog steeds van woede. Zij, de planeet aarde, in angst, wist toen tot bezinning te komen en opnieuw begon ze te spreken: (Vedabase)

 

Tekst 2

'Alstublieft geef uw woede op, o Koning, begrijp dat wat ik zei, ik heb gezegd als een intelligente persoon die, net als een hommel, de nectar overal vandaan haalt.

'Alstublieft geef uw woede op, o Koning, probeer te begrijpen dat wat ik gezegd heb, ik zei als iemand die als een intelligent persoon de essentie overal vandaan haalt zoals een hommel dat doet. (Vedabase)

  

Tekst 3

Door de grote wijzen die tot inzicht kwamen in de waarheid, werden methoden gevonden en toegepast waarmee de gewone man zowel in dit als het volgende leven een beter bestaan kan hebben.

Voor de duur van dit leven zowel als het volgende werden door de grote wijzen, de zieners der waarheid, de voorgeschreven methoden toegepast, zodat de mensen in het algemeen er eveneens hun voordeel mee zouden kunnen doen. (Vedabase)

  

Tekst 4

Voor een ieder die geheel leeft volgens de principes, zoals die traditioneel worden onderricht aan hen die het aan de nodige ervaring ontbreekt en bij de genade van hun geloof leven, is het heel makkelijk om van het leven te genieten.

Voor een ieder die ten volle de principes navolgt als van ouds onderricht aan hen die het aan de nodige ervaring ontbreekt en bij het geloof leven, is het zeer makkelijk de vruchten van het handelen te genieten. (Vedabase)

 

Tekst 5

Hij die met minachting [voor de tradities] zonder kennis van zaken eigenmachtig tewerk gaat, zal zich, in het nastreven van zijn persoonlijke doelen, keer op keer zien mislukken.

Hij die in nalatigheid, als een speculeerder, afgaat op zijn eigen persoonlijke idee zal zichzelf keer op keer zien mislukken in het nastreven van zijn doelen. (Vedabase)

 

Tekst 6

O Koning, ik zie dat al de planten die in het verleden door Heer Brahmâ werden geschapen en die door mij worden gekoesterd, nu in handen zijn van onverantwoordelijke lieden zonder achting voor de spirituele praktijk.

Al de kruiden en zaden die voorheen door Heer Brahmâ waren geschapen, o Koning, en die door mij worden gekoesterd, ziet men nu in handen van de ontuchtigen zonder respect voor de heilige praktijk. (Vedabase)

 

Tekst 7

[Met mij] niet verzorgd en verwaarloosd door plaatselijke bestuurders als uwe goedheid, heb ik voor deze wereld, die is vervallen in dieverij, al de kruiden en zaden verborgen die nodig zijn voor de offers.

Niet verzorgd en verwaarloosd door plaatselijke bestuurders zoals uwe goedheid, heb ik, voor deze wereld die is vervallen in dieverij, al de kruiden en zaden verborgen die nodig zijn voor de offers. (Vedabase)

 

Tekst 8

Omdat ze zo'n lange tijd in mij verborgen lagen, hebben die planten, vruchten en zaden hun kracht verloren en daarom moet uwe Majesteit ze op de voorgeschreven manier weer tevoorschijn halen.

Omdat ze voor zo'n lange tijd in mij verkeerd hebben, hebben die kruiden en zaden hun kracht verloren en daarom behoort uwe Majesteit ze naar boven te halen op de voorgeschreven manier. (Vedabase)

 

Tekst 9-10

O held, zorg voor een kalf voor mij. Als u dan ook zorgt voor een melkemmer en een melker, zal ik, uit mijn liefde ervoor, al uw verlangens vervullen in de vorm van melk voor een ieder van u. Ook zal ik, o machtig gearmde, o beschermheer van de levende wezens, als u dat wil, voor het voedsel zorgen dat u voor uw levensonderhoud wenste.

O held, zorg voor een kalf van mij; uit mijn genegenheid ervoor zal ik, als u eveneens zorgt voor een melkemmer en een melkman, al uw verlangens vervullen naar melk voor een ieder van u, zowel als, o machtig gearmde, o beschermheer der levende wezens, het voedsel dat u voor het voeden van uzelf verlangde, als u dat zo wilt. (Vedabase)

  

Tekst 11

Ook zal u mij, de aarde, moeten vereffenen, o Koning, zodat het water dat uit de hemel valt bij de genade van de godheid, na het regenseizoen niet is weggelopen, o machtige.' 

Ook zal u zich ermee moeten bezighouden mij, de aarde, er op voor te bereiden, o Koning; zodat het water, dat neervalt bij genade van de godheid, voor mij bewaard, u ook van nut zal zijn nadat het regenseizoen is afgelopen, o machtige.' (Vedabase)

 

Tekst 12

Indachtig de bevredigende en goede woorden van de aarde, ging de koning met een kalf aan de slag en kreeg de vertegenwoordiger van de mensheid aldus melkend al de gewassen in handen.

In overweging van de bevredigende en goede woorden van de aarde, ging de koning wijs met een kalf aan de slag en kreeg hij, aldus aan het melken geslagen, al het graan en de kruiden in handen. (Vedabase)

 

Tekst 13

Zo ook verworven alle anderen elders die met intelligentie begiftigd waren de weelde, door op dezelfde manier zorg te dragen [voor een kalf] waardoor ze naar behoefte Prithu's planeet, de aarde, konden uitmelken.

Zo ook deden alle anderen met intelligentie begiftigd elders dat dienovereenkomstig zorg dragend, met het naar hun behoefte uitmelken van Prithu's planeet de aarde. (Vedabase)

 

Tekst 14

O goedheid, de wijzen die de godin molken met hun zinnen [als de melkemmer], leverden, met behulp van de wijze Brihaspati als het kalf, melk in de zuivere vorm van de Vedische hymnen.

O goedheid, de wijzen melkend voor de zinnen [als de emmer], leverden, middels de wijze Brihaspati als het kalf, melk in de zuivere vorm der vedische hymnen. (Vedabase)

 

Tekst 15

Productief met Indra als het kalf, de koning van de hemel, molken de godsbewusten in een gouden emmer de nectar van de melk van de geestkracht en de kracht van het lichaam en de zinnen.

Met Indra, de koning van de hemel als het kalf van productie zijnd, molken de godsbewusten in een gouden emmer de nectar van de melk van de geestkracht en de kracht van het lichaam en de zinnen. (Vedabase)

  

Tekst 16

De zonen van Diti, de vijanden van God, produceerden met Prahlâda als het kalf, met de belangrijkste [toegewijde] onder de goddelozen, de melk van gefermenteerde en gedistilleerde drank in een ijzeren vat.

De zonen van Diti, de vijanden van God, produceerden van Prahlâda, de belangrijkste [toegewijde] onder de goddelozen, als het kalf, de melk van gefermenteerde en gedistilleerde drank in een ijzeren vat. (Vedabase)

 

Tekst 17

De zangers en bewoners van de hemel produceerden met hem die Vis'vâvasu werd genoemd als het kalf, in een emmer in de vorm van een lotus, de melk van mooie muziek en schoonheid.

De zangers en bewoners van de hemel produceerden van hem die Vis'vâvasu werd genoemd als het kalf, in een emmer in de vorm van een lotus, de melk van mooie muziek en schoonheid.  (Vedabase)

 

Tekst 18

De zeer fortuinlijke halfgoden verantwoordelijk voor de begrafenisplechtigheden brachten met veel geloof, met Aryamâ, vanuit het bereik van de voorvaderen de melk van de offerandes van voedsel voort in een vat van ongebakken aarde.

Zij die van het grote geluk waren, de halfgoden van geloof, brachten, vanuit het bereik der voorvaderen, vanuit Aryamâ, de melk van de offerandes van voedsel voort in een vat van ongebakken aarde. (Vedabase)
 
Tekst 19

De vervolmaakte zielen en de geleerden en dergelijken [de Vidyâdhara's], kozen voor Kapila als het kalf en produceerden met de ether [als de melkemmer] de kennis van het handelen naar eigen inzicht met de mystieke verworvenheden van de yoga [de siddhi's].

Naar Kapila als het kalf zoals geregeld door de volmaakten en de geleerden en dergelijken [Vidyâdhara's], kwam de kennis van het naar eigen inzicht te werk gaan naar de mystieke verworvenheden van de yoga met de ether [als melkemmer]. (Vedabase)


Tekst 20

Anderen begiftigd met magische en mystieke vermogens [de Kimpurusha's] produceerden met Maya [een demon] als het kalf en hun concentratie [ofwel dhârana als de emmer], de melk van het wonderbaarlijke vermogen het lichaam onzichtbaar te maken.

Anderen van magische en mystieke vermogens [de Kimpurusha's] produceerden van Maya [de astronoom en poeet of de soortgelijke asura architect der Daitya's] als het kalf, met concentratie de melk van het wonderbaarlijke vermogen het lichaam onzichtbaar te maken. (Vedabase)

 

Tekst 21

De nazaten van Kuvera, de demonen, de geesten en de heksen [respectievelijk de Yaksha's, Râkshasa's, Bhûta's en Pis'âca's], die allen gewend zijn vlees te eten, molken met de Rudra-incarnatie van Heer S'iva [Bhûtanâtha] als het kalf, een brouwsel bereid uit bloed in een vat gemaakt van schedels.

De nazaten van Kuvera, de demonen, geesten en heksen [respectievelijk de Yaksha's, Râkshasa's, Bhûta's en Pis'âca's] die allen gewoon waren vlees te eten, molken met de Rudra-incarnatie van Heer S'iva [Bhûtanâtha] als het kalf, een brouwsel bereid uit bloed in een vat van schedels gemaakt. (Vedabase)

 

Tekst 22

Zo ook brachten de slangen met en zonder een kraag, de schorpioenen en de wurgslangen met Takshaka als het kalf, hun leider, in de emmer van de slangenkuil de melk voort van het vergif.

Dienovereenkomstig brachten de slangen met en zonder een kraag, de schorpioenen en de wurgslangen, van Takshaka, hun leider, als het kalf, de melk op van het vergif in de emmer van de slangenkuil. (Vedabase)

 

Tekst 23-24

De vierbenige levende wezens brachten, met de draagstier van Heer S'iva [Nandi] als het kalf, uit de groene grassen de melk voort in het vat van de wildernis. De andere beesten met scherpe tanden, de roofdieren, molken, met de leeuw als het kalf, het vlees uit van andere levende wezens en de vogels, met Garuda als het kalf, produceerden in de emmer van hun eigen lichaam de melk van de bewegende [insecten en wormen] en de niet-bewegende levende wezens [de grassen en de planten]. 

Het vee bracht met de draagstier van Heer S'iva [Nandi] als het kalf, in het vat van de wildernis de melk voort uit de groene grassen, met de leeuw als het kalf namen de andere beesten met scherpe tanden, de roofdieren, het vlees tot zich van andere levensvormen en naar het kalf van Garuda namen de vogels in de emmer van hun eigen lichaam de bewegende als ook de niet bewegende levende wezens tot zich als de melk. (Vedabase)


Tekst 25

Met de banyanboom als het kalf leverden de verschillende bomen melk in de vorm van sappen, terwijl de bergen en heuvels, met de Himalaya's als het kalf, de verschillende mineralen van hun pieken opleverden.

van opbrengst met de Banyan als het kalf leverden de verschillende bomen melk in de vorm van sappen, terwijl de bergen en heuvels met de Himalaya's als het kalf de verschillende mineralen in hun pieken opleverden. (Vedabase)

 

Tekst 26

Uit de planeet aarde die door koning Prithu werd bestuurd, werd met de leiders als de kalveren en met ieder zijn eigen specifieke melkemmer, de melk gemolken van alles wat maar nodig was.

Op die manier werd, met hun leiders als de kalveren, naar gelang hun eigen verschillende melkemmers alles wat men nodig had verschaft als de melk verkregen van de planeet aarde die door koning Prithu bestuurd werd. (Vedabase)

 

Tekst 27

Aldus, o leider van de Kuru's, de aarde melkend met de verschillende kalveren, emmers en melkers, werd door Prithu en de anderen die zijn voorbeeld volgden de melk verkregen van al de verschillende soorten voedsel nodig voor het levensonderhoud van de levende wezens.

O leider der Kuru's, de aarde melkend met de verschillende kalveren, emmers en melkers, werd aldus door Prithu en de anderen die zijn voorbeeld volgden, de melk verkregen van al de verschillende soorten voedsel waar de behoeftige levende wezens naar verlangden. (Vedabase)

 

Tekst 28

Koning Prithu, die zeer ingenomen was met al het verlangde dat als melk was geproduceerd, behandelde vol van liefde de planeet aarde alsof ze zijn eigen dochter was.

Daaropvolgend behandelde de koning, Prithu, die zeer ingenomen was met al het verlangde dat als melk was geproduceerd, de planeet aarde, in volle genegenheid voor haar, alsof zij zijn eigen dochter was. (Vedabase)

 

Tekst 29

De keizer, de machtige zoon van Vena, had met de macht van zijn boog al de bergtoppen van de hele wereld opengebroken en had haar aldus vrijwel geheel vereffend [in cultuur gebracht].

Bij de macht van zijn boog had de keizer al de bergtoppen van de hele wereld opengebroken en op die manier had de machtige zoon van Vena haar vrijwel geheel in cultuur gebracht.  (Vedabase)

 

Tekst 30 & 31

En zo was de Opperheer die op deze aarde aanwezig was als de zoon van Vena als een vader voor de burgers met zijn werkverschaffing en met zijn op verschillende locaties voorbereiden van tal van geschikte nederzettingen naar gelang de behoefte: allerlei soorten van dorpen, steden, nederzettingen en vestingen, alsook onderkomens voor de melkers, hokken voor de levende have, kampementen, mijnen, boerendorpen en gehuchten in de bergen.

Zo was de Opperheer op deze aarde aanwezig als de zoon van Vena als een vader voor de burgers, hen aan het werk zettend en her en der voorziend in tal van geschikte woonplaatsen naar gelang de behoefte: allerlei soorten van dorpen, nederzettingen en vestingen, als ook onderkomens voor de melkers, hokken voor de levende have, kampementen, mijnen en boerendorpen en gehuchten in de bergen. (Vedabase)

 

Tekst 32

Vóór Prithu's tijd bestond er op deze aarde zeker nimmer dit soort van planning van steden en dorpen; men was gewoon overal onbeperkt naar eigen goeddunken te leven.'

Vóór Prithu was er op deze aarde voorzeker nimmer dit soort van planning van steden en dorpen; men was gewoon overal onbeperkt naar eigen goeddunken te leven. (Vedabase)

 

 
 

 

 

Creative Commons License
De tekst en de audio worden aangeboden onder de

Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License
.

Het klassieke schilderij laat Krishna zien met Zijn koeien. Artiest Onbekend.
Productie: de
Filognostische Associatie van De Orde van de Tijd. 

 

Feed-back | Links | Downloads | MuziekAfbeeldingen | Wat is er Nieuw? | Zoeken | Donaties