HOOFDSTUK 12: DE YOGA VAN DE TOEWIJDING

Over het zich fixeren op het uiteindelijke van de vervolmaking

 (1) Arjuna zei: 'Dus, van hen die als Je toegewijden altijd bezig zijn met het gepaste eerbetoon en van hen die voorbij de zinnen gaan voor het ongemanifesteerde - wie van hen zijn de besten in de kennis van de yoga?'

(2) De Allerhoogste Heer zei: 'Zij die hun denken op Mij fixeren en altijd bezig zijn met eerbetoon, door Mij begiftigd met geloof in het transcendentale, worden beschouwd van de sterkste band te zijn. (3-4) Maar zij die, van het oneindige en ongemanifesteerde dat zich voorbij de zinnen bevind, helemaal opgaan in eerbetoon en gefixeerd zijn op de alles doordringende, ondoorgrondelijke, onveranderlijke en onverzettelijke, alle zinnen beheersend en gelijkgestemd jegens allen wanneer ook; zij voorzeker bezig terwille van ieders welzijn bereiken Mij. (5) De moeilijkheden voor hen die gehecht zijn aan het ongemanifesteerde zijn zeer groot; voor die geesten ingesteld op het ongeziene wordt de vooruitgang van het belichaamde zeker met moeite bereikt. (6-7) Maar voor hen wiens activiteiten alle op Mij gericht zijn en die verzaken in de gehechtheid aan Mij, onverdeeld en zeker door de praktijk van de yoga van het mediteren op en eerbiedigen van Mij; van hen wiens denken zodanig op Mij gefixeerd is wordt Ik de spoedige verlossing van de dood in het materiële bestaan, o zoon van Prithâ. 

(8) Wees er zeker van je geest op Mij te vestigen en je intelligentie voor Mij in te zetten en je zal voorzeker in Mij leven en daarop volgend nimmer onder twijfel gebukt gaan. (9) Als je er niet toe in staat bent je denken op Mij te vestigen, wees dan standvastig vasthoudend aan de regels van de yoga en ontwikkel een verlangen om tot Mij te komen, o veroveraar der weelde. (10) Als je zelfs niet in staat bent dat in de praktijk te brengen zet je er dan toe terwille van Mij te werken, daar je zelfs door het verrichten van arbeid de volmaaktheid zal bereiken. (11) En als je zelfs niet in staat bent dit te doen in de yoga voor Mij, zoek dan je heil in het afzien van de resultaten van alle handelen en blijf vervolgens bij jezelf. (12) Beter dan het [enkel] praktizeren is de kennis en als beter dan [enkel] de kennis wordt de meditatie beschouwd. Afzien van de vruchten van de arbeid is beter dan [enkel] te mediteren daar op een dergelijke verzaking de vrede zal volgen.

(13-14) Zonder een hekel te koesteren aan wie dan ook en zeker vriendelijk en aardig, zonder bezitsdrang, en zonder zich te identificeren, gelijkblijvend in ellende en geluk, vergevingsgezind, in vrede verkerend en altijd toegewijd, zelfbeheerst en met overtuiging in denken en intelligentie altijd op Mij gericht - zo een toegewijde van Me is Mij zeer dierbaar. (15) Een ieder waardoor de mensen nimmer verstoord zijn en die zich ook niet ergert aan de mensen; hij die vrij is van ups en downs en angst en vrees, is Mij zeer dierbaar. (16) Een ieder die voorbereid is op alternatieven [neutraal is], zuiver is, capabel, zich niet druk maakt, onverstoorbaar is en niet denkt aan werelds ondernemen, zo'n toegewijde van Me is Mij zeer dierbaar. (17) Hij die nimmer uitgelaten is of haat, nimmer treurt of verlangt naar en in voor- en tegenspoed onthecht blijft - iemand die zo'n toegewijde is, is Mij zeer dierbaar. (18-19) Gelijk naar vriend en vijand, in eer en oneer, in hitte en koude, in geluk en ongeluk en in afwezigheid van gezelschap hetzelfde; niet verschillend onder roem of smaad, rustig en tevreden met wat dan ook, vrij van zijn thuis en vast overtuigd als toegewijde, is een mens Mij zeer dierbaar. (20) Zij die enkel de nectar van deze aard koesteren en zoals gezegd met geloof volledig opgaan in het opperste van Mij - dergelijke toegewijden zijn Mij hoogst dierbaar.'

 

  

 

 

Filognostisch* begrip van de Bhagavad Gîtâ van Orde

Tekst 1

Arjuna zei: 'Dus, van hen die als Je toegewijden altijd bezig zijn met het gepaste eerbetoon en van hen die voorbij de zinnen gaan voor het ongemanifesteerde - wie van hen zijn de besten in de kennis van de yoga?'

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Arjuna zei: 'Die toegewijden die altijd met jou in verbinding staan in gepaste aanbidding, vergeleken met hen die voorbij de zinnen gaan voor het ongeziene, wie van hen kent de vereniging van het bewustzijn, de yoga, het beste?' (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 2

De Allerhoogste Heer zei: 'Zij die hun denken op Mij fixeren en altijd bezig zijn met eerbetoon, door Mij begiftigd met geloof in het transcendentale, worden beschouwd van de sterkste band te zijn.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

De fortuinlijke zei: 'Zij die, met het vestigen van hun geest op mij, altijd bovenzinnelijk door mij zijn toegerust met geloof en zich bezighouden met toegewijd handelen, zijn degenen die het meest volmaakt zijn in de kennis van de yoga. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 3-4

Maar zij die, van het oneindige en ongemanifesteerde dat zich voorbij de zinnen bevind, helemaal opgaan in eerbetoon en gefixeerd zijn op de alles doordringende, ondoorgrondelijke, onveranderlijke en onverzettelijke, alle zinnen beheersend en gelijkgestemd jegens allen wanneer ook; zij voorzeker bezig terwille van ieders welzijn bereiken Mij.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Maar zij die zich opofferend voor het welzijn van allen, geheel opgaan in het oneindige en ongeziene, met hun aandacht gevestigd op het onvoorstelbare, onveranderlijke en onbeweeglijke, en die met alle zintuigen onder controle op ieder gebied van een gelijkgezinde intelligentie zijn, zijn degenen die me feitelijk bereiken. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 5

De moeilijkheden voor hen die gehecht zijn aan het ongemanifesteerde zijn zeer groot; voor die geesten ingesteld op het ongeziene wordt de vooruitgang van het belichaamde zeker met moeite bereikt.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

De moeilijkheden voor hen die vrij van gehechtheden van het ongeziene zijn, zijn zeer groot; voor die belichaamde zielen, die hun geesten op het niet-waarneembare richten, is vooruitgang boeken iets heel lastigs. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 6-7

Maar voor hen wiens activiteiten alle op Mij gericht zijn en die verzaken in de gehechtheid aan Mij, onverdeeld en zeker door de praktijk van de yoga van het mediteren op en eerbiedigen van Mij; van hen wiens denken zodanig op Mij gefixeerd is wordt Ik de spoedige verlossing van de dood in het materiële bestaan, o zoon van Prithâ. 

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Maar, voor hen die al hun handelingen aan mij wijden en die, gehecht aan mij, de wereld verzaken en, onverdeeld in de vereniging van hun bewustzijn, van meditatie en eerbetoon zijn met mij, voor hen die hun geesten aldus op mij richtten, wordt ik spoedig degene die hen bevrijdt van het sterven in de oceaan van het materieel bestaan, o zoon van Prithâ. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 8

Wees er zeker van je geest op Mij te vestigen en je intelligentie voor Mij in te zetten en je zal voorzeker in Mij leven en daarop volgend nimmer onder twijfel gebukt gaan.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Wees er daarom zeker van je geest op mij te vestigen, zodat je, met je intelligentie aldus ingezet, in mij je leven hebt en als gevolg daarvan nimmer gebukt zult gaan onder de twijfel. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 9

Als je er niet toe in staat bent je denken op Mij te vestigen, wees dan standvastig vasthoudend aan de regels van de yoga en ontwikkel een verlangen om tot Mij te komen, o veroveraar der weelde. 

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Als het je niet lukt je op mij te concentreren, wees dan, consequent in je yogapraktijk, standvastig in je verlangen tot mij te komen, o veroveraar van de weelde. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 10

Als je zelfs niet in staat bent dat in de praktijk te brengen zet je er dan toe terwille van Mij te werken, daar je zelfs door het verrichten van arbeid de volmaaktheid zal bereiken.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

En als je zelfs niet in staat bent die vasthoudendheid op te brengen, probeer dan toewijding te ontwikkelen in het je inzetten te mijnentwille, omdat je zelfs de volmaaktheid zult bereiken als je arbeid verricht. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 11

En als je zelfs niet in staat bent dit te doen in de yoga voor Mij, zoek dan je heil in het afzien van de resultaten van alle handelen en blijf vervolgens bij jezelf.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

En als zelfs dat niet voor je opgaat, ga dan over tot het verzaken van het winstmotief met het werk dat je doet en blijf bij jezelf. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 12

Beter dan het [enkel] praktizeren is de kennis en als beter dan [enkel] de kennis wordt de meditatie beschouwd. Afzien van de vruchten van de arbeid is beter dan [enkel] te mediteren daar op een dergelijke verzaking de vrede zal volgen.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Het werkelijk de baatzucht eraan geven is beter dan er enkel maar op te mediteren, omdat de vrede volgt op de verzaking. Meditatie beschouwt men als zijnde beter dan het enkel weet hebben van het spirituele, en het is beter om van de kennis der spiritualiteit te zijn dan zonder die kennis te werk te gaan. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 13-14

Zonder een hekel te koesteren aan wie dan ook en zeker vriendelijk en aardig, zonder bezitsdrang, en zonder zich te identificeren, gelijkblijvend in ellende en geluk, vergevingsgezind, in vrede verkerend en altijd toegewijd, zelfbeheerst en met overtuiging in denken en intelligentie altijd op Mij gericht - zo een toegewijde van Me is Mij zeer dierbaar.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Hij die, mij toegedaan, vriendelijk is en aardig blijft, zich tegen niemand keert, niet bezitterig is en zich niet identificeert met het lichamelijke; die gelijk is in lief en leed, vergevingsgezind is, vreedzaam en immer toegewijd is; die zelfbeheerst is en geestelijk vastberaden, en een intelligentie heeft die altijd op mij gericht is, van zo iemand hou ik nog het meest. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 15

Een ieder waardoor de mensen nimmer verstoord zijn en die zich ook niet ergert aan de mensen; hij die vrij is van ups en downs en angst en vrees, is Mij zeer dierbaar.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Hij door wie de mensen nimmer zijn verstoord en hij die zich niet stoort aan de mensen; hij die vrij is van ups en downs, en degene die vrij is van angst en vrees, is mijn favoriet. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 16

Een ieder die voorbereid is op alternatieven [neutraal is], zuiver is, capabel, zich niet druk maakt, onverstoorbaar is en niet denkt aan werelds ondernemen, zo'n toegewijde van Me is Mij zeer dierbaar. 

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Hij die in zijn toewijding tot mij onpartijdig is en zuiver, capabel en onbezorgd, die onbewogen is en vrij is van wereldse strevingen, zie ik liever. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 17

Hij die nimmer uitgelaten is of haat, nimmer treurt of verlangt naar en in voor- en tegenspoed onthecht blijft - iemand die zo'n toegewijde is, is Mij dierbaar.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Mij toegewijd is hij die noch jubelt, noch hekelt, treurt noch smacht en onthecht blijft in voor- en tegenspoed, degene waar ik de voorkeur aan geef. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 18-19

Gelijk naar vriend en vijand, in eer en oneer, in hitte en koude, in geluk en ongeluk en in afwezigheid van gezelschap hetzelfde; niet verschillend onder roem of smaad, rustig en tevreden met wat dan ook, vrij van zijn thuis en vast overtuigd als toegewijde, is een mens Mij zeer dierbaar.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Een toegewijde van mij die vriend en vijand gelijk behandelt, gelijk is in eer en oneer, gelijk is in geval van vreugde en verdriet en tezamen hetzelfde is als wanneer hij op zichzelf is; een toegewijde van mij die niet anders is als men hem looft of als men kwaad over hem spreekt, die rustig en tevreden is met wat dan ook, en vrij is van zijn thuis en vasthoudt aan zijn overtuiging, is een menselijk wezen dat mij lief is. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 20

Zij die enkel de nectar van deze aard koesteren en zoals gezegd met geloof volledig opgaan in het opperste van Mij - dergelijke toegewijden zijn Mij hoogst dierbaar.'

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Zij mij toegewijd die enkel maar de nectar van deze aard koesteren en, zoals ik zei, met geloof in het sublieme van mij zich met niets anders bezighouden, zijn degenen die mijn voorkeur genieten.' (Sanskriet & traditie)

 

 

 

 

 

 

Versies geraadpleegd:

- Een Lied van Geluk - Een moderne Gîtâ - de moderne versie van filognosie (ook in mp3-audio).

- Een Lied van Geluk - Een Klassieke Gîtâ - de klassieke versie van filognosie.

- The Bhagavad Gîta-as-it-is by Swami Bhaktivedânta Prabhupâda (PDF-download).

- The Bhagavad Gîta-as-it-is: online (version 1.0).

- The Bhagavad Gita by the Bhagavad Gita Trust.

- Bhagavad Gita by Sanderson Beck.

- Bhagavad Gita by Ramanad Prasad (American Gita society).

- Srimad Bhagavad-gita - The Hidden Treasure of the Sweet Absolute (from the Vaishnav' S'rî Caitanya Saraswath math).

Sanskrit dictionary: (Monier-Williams' 'Sanskrit-English Dictionary').

 

  

 

 

   

 
     Bestel het boek: 'Een Lied van Geluk - Een klassieke Gîtâ'  

 

 

Productie en copyright van deze vertaling: Anand Aadhar Prabhu              
De filognostische vertaling is van dezelfde auteur.              
2007©Bhagavata.org