flute


de naam|de persoon|lezingen|geschriften|artikelen|muziek|status|donaties
praktische tips and trucs voor beginners

 


English version      

 

 

Bent u geïnteresseerd in Yoga, maar er nog niet bekend mee? Hebt u ervaring met hatha-yoga, de yoga van lichamelijke oefeningen, maar geen idee hoe het verder moet? Lees dan verder over Anand Aadhar en zijn yoga. Hij past op zijn eigen manier de klassieke yoga in al haar vormen toe op de westerse manier van leven en denken.

 

De Naam, De Yoga

Aadhar betekent grondvesting en yoga betekent vereniging, met name de vereniging van de individuele ziel en het individuele bewustzijn met de opperziel en het hogere of verruimde bewustzijn. Yoga als zodanig is de wetenschap van de vereniging van het bewustzijn. Hoe jezelf te verbinden in overstijging is de zaak van de yoga en aldus heeft het begrip veel gemeen met het latijnse woord ligare, je verbinden, waarvan het moderne woord religie is afgeleid, dat dus letterlijk jezelf opnieuw verbinden betekent. In de grond is er de yoga van de kennis, jnâna-yoga, de yoga van de toewijding, bhakti-yoga en de yoga van het afdoen in handelen ofwel karma-yoga. Jnâna-yoga heeft veel te maken met boeken en de filosofie, bhakti heeft veel met lied, gebed en mantra's te maken, terwijl karma-yoga veel te maken heeft met het afzien van baatzuchtige arbeid - zoals iedereen dat eens per week doet op zondagen - en het je weer verzoenen door het goed te maken met het opperwezen in handelingen van afdoen zoals het doen van vrijwilligerswerk voor een goed doel. De gebruikelijke hatha-yoga van lichaamshoudingen of âsana's die we in het westen kennen maakt slechts een klein deel uit van het achtvoudige proces (genaamd ashthânga-yoga) van het terwille van een verenigd bewustzijn overstijgen of transcenderen van de materiële tweevoudigheid of dualiteit. Die lichamelijke yoga vormt meer een voorbereiding op de mantra's (dhâranâ) en de meditaties (dhyâna) zodat er een meer duurzame verzonkenheid (genaamd samâdhi) ontstaat in het allerhoogste. Anand betekent geluk, in het bijzonder geestelijk, spiritueel, geluk. Aadhar yoga komt er dus neer op dat men het bewustzijn verenigt voor het heil van spiritueel geluk op een zodanige manier dat de beginselen van de yoga van hatha, karma, jnâna èn bhakti zijn gerespecteerd. Het is een geïntegreerde vorm van yoga dus. Je zou het ook de vedische reformatie van het christendom kunnen noemen in zijn geval (zie van Aadhar ook een meer algemene beschrijving met praktische tips voor de beginner)

 

De Persoon

Anand Aadhar is een voormalig klinisch psycholoog die de materiële manier van geluk vinden eraan heeft gegeven, heeft verzaakt. Hij hield op met zijn privé-praktijk van het doen van psychotherapie met mensen met een dubieuze motivatie en ging eind tachtiger jaren naar India om er de betere en eerlijker benadering van de yoga te bestuderen in de verschillende âs'rama's. Aldus ontdekte hij een meer wijze manier van respekt hebben voor de principes van gelijkheid, vrijheid en broederschap of een revolutie van hervormingen. Hij ontmoette verschillende goeroes en yoga-beoefenaren en stak zijn licht bij ieder van hen op voordat hij uitkwam op zijn eigen geïntegreerde praktijk. Hij raakte eerst vertrouwd met de beginselen van de meditatie door boeken te lezen van Rudolf Steiner en Krishnamurti en werd later ingewijd in de geheimen van de yoga door Bhagavân Srî Sathya Sai Baba die met zijn siddhi's [yoga perfecties of wonderen] definitief zijn materialistische en rationalistische visie op de werkelijkheid brak op een manier die hem weinig te twijfelen over liet over hoe het universum wordt bestierd[zie ook De Spiegel van de Tijd]. Nadat hij hem had bezocht ging hij naar Poona om initiatie te nemen van Bhagavân Srî Rajneesh, de latere Osho, kort voordat die spiritueel filosoof en revolutionair deze planeet verliet in de winter van 1990. Hij ging naar Amsterdam, Londen, New York en andere steden alwaar hij in tempels onder de leiding van de geestelijke erfopvolging [paramparâ] van de Brahmâ-Mâdhva Gaudyâ Vaishnava Samprâdaya het Sanskriet van de mantra's bestudeerde, de vedische literatuur en de kultuur van de Krishna-bhakti met de hulp van de leerlingen van Bhaktivedanta Swami Prabhupâda [ISKCON]. Aan hun meer traditionele benadering had hij de aanspreektitel prabhu te danken, de gebruikelijke term voor het respecteren van mannelijke toegewijden, of bhakta's. De titel Svâmi die hij van Osho had gekregen legde hij uit respekt voor de âcârya's af in ruil voor de naam Prabhu. Behalve een bhakta-programma ontving hij geen verdere initiatie van hen. De sannyâsis die in Nederland de leiding hadden in die tijd raadden hem aan zijn energie te steken in het doen van toegewijde dienst met de computer, vandaar deze internetsite met de Bhagavad Gîtâ en het Bhâgavatam gebaseerd op het werk van Swami Prabhupâda. Aadhar trok zich als oudere toegewijde [geboren 1954] terug in zijn eigen ashram in het oosten van het land om meer uitvoerig een studie te maken van de muziek, de Gîtâ en het Bhâgavatam. Met de mensen daar lokaal houdt hij er op het ogenblik een geregelde praktijk op na van hatha, bhajan, vasten, vieren, vertalen, bestuderen, lezen, luisteren en contempleren in zijn conclusie van Aadhar Yoga. Hij doet niet aan puja [het vereren van beeltenissen], maar luistert regelmatig, met de regelmaat van Krishna's grotere natuur, naar de Gîtâ en houdt gezelschap in kirtan [samenzingen] en het voorlezen uit het Bhâgavatam.

 

Lezingen:

Aadhar geeft regelmatig een praatje van twintig minuten voor de bezoekers van de site de Orde van de Tijd waarin hij de filosofie van de yoga verwerkt tot een liefde voor de kennis, de filognosie, die aannemelijk is voor iedere wereldburger.

 

Geschriften

In het Nederlands schreef hij een commentaar genaamd Krishna en de Zingende Filosoof: een beschouwing op de eerste vier hoofdstukken van de Bhagavad Gîtâ. Het is een studie naar de muziek en filosofie van de Caitanya-vaishnava's (of de Hare Krishna's). Er bestaat tot nu toe geen engelse vertaling van deze studie die wordt aangeboden met afbeeldingen en audio-bestanden van de door hem gearrangeerde oorspronkelijke melodiën van de âcârya's [de leraren of goeroes van het goede voorbeeld]. Het geeft een idee van de verregaande strekking van de kultuur en de essentie van de moderne hervorming en de yoga. Voor het internet en de gewone niet-religieuze persoon ontwikkelde hij voor het karma-yoga afdoen van zijn psychologisch wetenschappelijke betrokkenheid de internetsite De Orde van de Tijd waar hij, voor niet-toegewijden en spiritueel geïnteresseerde mensen in het algemeen, het belang hooghoudt van het mediteren van de oorspronkelijke natuurlijke orde en konditioneren met de analytische conclusie van Vadertje Tijd. Die spiritualiteit doopte hij filognosie en werd een jaar lang gepraktizeerd in een New Age centrum als een soort van groepsmediatie voordat hij zich terugtrok in zijn ashram om zich te beperken tot hoofdzakelijk de yoga. Hij herformuleerde de Gîtâ vanuit dit spiritueel perspectief en doopte het De Bhagavad Gîtâ van Orde (de eerste in het Nederlands op het Internet) indachtig Swami Prabhupâda's opmerkingen [in de 'Diaries'] dat met de tijd omgaan iets was dat hij liever aan zijn leerlingen overliet. Hij produceerde ook een moderne versie van de Gîtâ waarin het verhaal werd overgezet naar de moderne omstandigheid van een politiek debat. In deze versie komt niet één enkel woord of naam in het Sanskriet voor: Een Lied van Geluk - een moderne Gîtâ. Ook werd het S'rîmad Bhâgavatam, de Krishna-bijbel, het eigenlijke boek dat al de avatâra's bespreekt, de cultuur van de toewijding en het leven van Heer Krishna, bestudeerd en gepresenteerd op een geconcateneerde [tot één geheel samengevoegde] manier naar de zoals-het-is norm zoals gesteld door Prabhupâda in zijn Bhagavad Gîtâ zoals-die-is. De presentatie is wetenschappelijk bona-fide, naar de normen van de paramparâ met de teksten van Swami Prabhupâda en zijn leerlingen, het Sanskrit woord voor woord en de transliteraties.

 

Artikelen:

Voor de Orde van de Tijd schreef hij naast een aantal boeken in het Nederlands, een reeks artikelen over verschillende onderwerpen en een politiek manifest (ook allemaal in het Engels beschikbaar) :

 

Spiritueel:

De Essentie van de Spiritualiteit: Wat betreft de essentie van de spiritualiteit is de vraag allereerst: wat is het? Is het New Age, is het religieus, is het een sekte of is het egoîsme dat staat voor een zelfverwerkelijking zonder mededogen? Wat definieert spiritualiteit nu eigenlijk? Wat is dit zelf dat men zich moet realiseren? En wanneer hebben we het over de ziel? Dit artikel herziet het begrip van de spiritualiteit tegen het licht van oude vedische waarden enerzijds en de moderne natuurwetenschap anderzijds. Het konkludeert met de wens dat deze definitie naar de ware tijd, trouw aan het celibaat, economische soberheid en vegetarisch mededogen bijdraagt tot het belang van het brengen van meer persoonlijk geluk op de eerste plaats en ook een breder perspectief zal bieden op een toekomstige wereldorde. Mis de essentie niet,'t is allemaal maar niets zonder!

Tijd voor Sex: Hoe verhoudt de tijd zich tot de sex? Het is een simpele vraag die wel wat tijd vergt om goed te beantwoorden. Dit artikel probeert de uitgangspunten te formuleren van de moderne sexualiteit in de werkelijkheid van onze 'Nieuwe Tijd'. Besproken wordt wat onze aard zou zijn, dierlijk, menselijk en goddelijk, wat de aard van de sexuele beheersing is, wat voor een stimulerend middel de moderne tijd is met zijn vele soorten en motieven van sex. Moderne sex als een middel voor kontrole en verandering past zichzelf aan aan de heersende kultuur en de manier waarop men met de tijd omgaat. Er wordt gepleit voor het aanvaarden van deze volledige werkelijkheid van verandering en groei van individuen in het licht van een Nieuwe Tijd en een Nieuwe Wereld die niet gebaseerd is op repressie en ontkenning zoals met neurotische, onbewuste en materialistische sex. Tijd voor de liefde, liefde voor de tijd?

Religieuze Tijd: Is de tijd de duivel der illusie die we moeten bestrijden? Is de tijdloze werkelijkheid van de gedurige ziel de ene werkelijkheid waar we op uit zijn? Of zou tijd de verenigende kracht en goddelijkheid zijn die ons voorbereidt op de gekwalificeerde dualiteit van het volkomen geheel van de alomtegenwoordige God? Het laatste benadrukkend beschrijft dit artikel hoe de verschillende begrippen van religieuze tijd naar de Oorspronkelijke Persoon kunnen worden begrepen en gekombineerd in een geïntegreerd concept van wereldtijd. Dit suggereert de basis voor een wereldorde die de religies verenigt. Praktisch stelt het een hervorming voor van zowel de klokkentijd als de kalendertijd die eveneens behandeld wordt onder wetenschap op deze site.

Over Goeroe's en Hun Onderricht: Dit artikel herziet op een kritische wijze de waarde van oosterse goeroe's en hun leringen in de westerse samenleving. Onderkend wordt dat ze een waardevolle bijdrage vormen in hun voorstellen tot een meer evenwichtige manier van bestaan en denken over en leven met een ego van zelfverwerkelijking en een meer samenhangend begrip bieden van de zogenaamde eeuwige waarden zoals de Christelijkheid die kent in de tien geboden en de kloosterregel. Het artikel besluit met de conclusie dat er een gemeenschappelijke zwakheid kan worden bespeurd in zowel de westerse als de oosterse gezichtspunten: geen van hen heeft werkelijk greep op de zaak met een naar behoren uitgewerkt respect voor de tijd. Hoewel het leven met een juist respect voor de tijd zonder de tijd van de medemens te verdringen een thema is van zowel de westerse psycholoog als van de oosterse goeroe, blijft voor de westerling en de ganse wereld het realiseren van een constructieve, niet-repressieve benadering op het collectieve nivo openstaan die meer omvat dan b.v. een eenzijdig begrip van de wereldtijd zoals we dat kennen in de vorm van de 'universeel gecoördineerde tijd' genaamd UTC.

Reincarnatie en de Angst voor de Tijd: Keren we terug naar deze wereld? Moeten we dat? Waar halen we het idee vandaan dat dit de werkelijkheid zou zijn? Waarom zou het van belang zijn erover na te denken? Zijn we bang voor de tijd? Deze pagina's bespreken het onderwerp van de reïncarnatie in het licht van de christelijke leer en wedergeboorte van cultuur en de dualiteit van het moderne multikulturele tijdbewustzijn en haar psychologische angsten voor de tijd. Het biedt een overzicht van het vedisch denken in dezen en verdedigt dat de angst voor de tijd in feite de angst is te worden gekonfronteerd met de nimmer eindigende missie van het steeds dichter in de buurt komen van de eigen persoonlijke en collectieve goddelijkheid - of men nu gereïncarneerd is of eenvoudig in het zelfde leven herboren is voor een ander tijdbewustzijn of niet. Ken het, denk het en wees het herborene.

 

Verder politiek/filosofisch:

Democratische Verkiezingen: Rationalisme, pragmatisme, humanisme; hoe verhoudt dat zich, wat is de methode om op een regering uit te komen die enerzijds stabiel is en anderzijds nog steeds van respekt is voor de dynamiek van onze persoonlijke ontwikkeling? Wie zou ons moeten vertegenwoordigen, wat is de toekomst van politieke partijen en hoe moet de valsheid van welk systeem dan ook worden bevochten op de eerste plaats? Wat heeft God ermee te maken en hoe zouden we een ieder moeten betrekken in onze maatschappelijke orde? Al deze vragen worden beantwoord in deze open brief over waar we ons over zouden moeten bekommeren wat betreft het regelmatige verschijnsel van democratische verkiezingen.

Het Filognostisch Manifest: Dit filognostisch manifest, een manifest over de liefde voor de kennis ofwel de filognosie, weidt uit over de thema's van De Orde van de Tijd met het onderwerp van werk en werkeloosheid als leidraad om de fundamentele vragen van oorlog en vrede te beantwoorden. De bedoeling is tot een heldere leidraad te komen voor de staatspolitiek in verhouding tot de kulturele en natuurlijke orde van de tijd en het tijdsbeheer.

Een kleine Filosofie van de Vereniging: Men kan zich verenigen in het privé met een huwelijk, in de arbeid met een arbeidscontract, in de politiek met een politieke partij en in de geest met een religie. Maar wat is nu eigenlijk de filosofie van al die vereniging? Hoe zijn die verenigingen zelf weer verenigd als één cultuur, wat weerhoudt ons en verward ons in het ons verenigen en is er zoiets als een algemene orde van vereniging? Of wat is het belang van het persoonlijke tegenover het onpersoonlijke in vereniging, over welke normen en waarden hebben we het, wat is de theorie en wat is de praktijk? Hoe hangt het allemaal samen en hoe laat zich dat politiek vertalen? Dit betoog biedt een korte samenhangende visie, een filosofie van vereniging als de oplossing, voor dit complexe probleem.

De Ether Bestaat!- Inleiding tot de Filognosie: Is het relativisme, als het denken dat het absolute ontkent, wel de oplossing voor de problemen waar de mensheid mee worstelt? Werkt die manier van denken wel voor ons? Einstein ontwikkelde zijn theorie van de relativiteit deels op basis van het mislukken van het leveren van een experimenteel bewijs van de ether. Maar de ether bestaat! En Einstein gaf dat later in 1920 ook aan in zijn nieuwe theorie van de ether. Daarin legt hij uit dat de ether de ruimte is met bepaalde eigenschappen. De ether is er zo dan niet enkel als een element van de klassieke filosofie, maar is ook gewoon empirisch verifieerbaar in de werking van de ruimte, van het krachtveld dat alle sterrenstelsels, ons sterrenstelsel, en ook ons op de zon gerichte planetaire, aardse leven en dus ook onze zienswijzen, beheerst. We moeten leren te denken vanuit dat element, en ook, in relatieve zin, vanuit de orde van de tijd en de materie die erbij hoort, als zijnde de afspiegeling van die kracht, van dat 'iets', van dat alomvattende en alles doordringende absolute geheel, waar de klassieke geschriften zo makkelijk God en Heer tegen zeggen. Deze herwaardering van dit alles verbindende, culturele kernbegrip, is essentieel voor ons cultuurbehoud en ook voor het behoud van ons multiculturele leven op de planeet. Dit boek vormt de inleiding tot de alomvattende liefde voor deze kennis van geest en stof, die bestaat bij de gratie van nuchtere feiten, regulerende principes en personen in interactie als wijzelf, en die in één woord wordt samengevat met de term filognosie. Deze pagina's slagen erin om, in begrijpelijke taal, de complexe relatie tussen het object en het subject zodanig onder woorden te brengen in de vorm van een alomvattend naturalistisch idealisme, dat er een wereldorde in zicht komt die aanvaardbaar is voor iedere wereldburger (op site: inleidingen & synopsis van de orde van de Tijd).

De Yoga-sûtra's van Patañjali of De Draad van de Bewustzijnsvereniging. De Yoga-sûtra's van Patañjali zijn een klassiek begrip. Ze vormen de ruggengraat van de discipline van de yoga: de wetenschap van de bewustzijnsvereniging. Er zijn echter vele interpretaties van dit analytische meesterwerk van de incarnatie van Adi-S'esha die Patañjali is; hij is de eerste expansie van het ego van Vishnu. Dit gecomprimeerde werk, deze samenvatting als het ware over de discipline van het zich verbinden met de ziel, vormt aldus het ego van de yoga, De verschillende bestaande interpretaties pleiten allen tezamen voor deze tekst zo goed als ook de muziek van J .S. Bach goed is omdat die niet per interpretatie kan worden verknoeid. Dit literair-filosofische monument uit het indiase denken wordt hier weergegeven vanuit het perspectief van deze site: de tijd, de ether en de de materie zijn allemaal even fundamentele uitdrukkingen van het goddelijke van de natuur en dus is de yoga eigenlijk de meest concrete wetenschap die er is. Ze betrekt zich n.l. rechtstreeks op deze fundamentele absolute waarheden als ze ons de discipline biedt om ermee te kunnen leven. De yoga zich afkerend van de tijd, de ruimte en de materie komt erop mediterend er heel nuchter midden in te staan als de enige juiste visie erop, als het enige juiste bewustzijn van de vereniging ermee,... van de natuurlijke orde van het bewustzijn van de tijd ermee..

De Persoon, Inspiraties op het Verhaal van de Fortuinlijke. Deel 1 & 2, begrippenkader en filosofie. In dit boek geeft Anand Aadhar blijk van zijn inspiratie bij het Śrīmad Bhāgavatam, het 'Verhaal van de Fortuinlijke'. De tekst vormt ten dele een commentaar op het boek en slaat anderzijds een brug naar de spiritualiteit van de moderne tijd. Het pleit voor een meer persoonsgerichte alomvattende benadering in een reeks essays waarin de basisbegrippen van de filognosie, de wetenschap van de zelfverwerkelijking, worden uiteengezet. Het handelt over filosofische, wetenschappelijke, analytische, spirituele, religieuze en politieke kwesties. Dit doet hij in boek één. In boek twee beantwoordt hij in de rol van een leraar vragen van een zoeker en bespreekt hij o.a. de verschillende verschijningsvormen van de Oorspronkelijke Persoon door de eeuwen heen.

 

 

Muziek

Voor het belang van het leren van de mantra's en samen zingen van de bhajans bestudeerde hij de meeste bekende vaishnava bhajans, de toegewijde liederen van de âcârya's (meer dan vijftig stuks), en presenteerde hij ze volledig met akkoorden, audio-bestanden, (midi)notenbestanden en vertalingen van het oorspronkelijke Bengaals en Sanskriet. Op deze manier produceerde hij zes CD's [plus meezing CD's met de begeleiding alleen] van fraai gearrangeerde muziek die enkel beschikbaar zijn als donatie-materiaal persoonlijk uit te delen door hem en/of door toegewijden (stuur een email om in aanmerking te komen, geen commercieel uitbuiten toegestaan). Ook van de boeken, de sites die hij maakte, zijn CD-ROM's gepland voor hetzelfde doel.

 

Huidige Staat en Links

Zoals gezegd trok Anand Aadhar zich terug van verder schrijven terwille van de zaken gepresenteerd op de orde van de Tijd, behalve dan het onderhouden van de site en het houden van eenpraatje van twintig minuten zo nu en dan. De site aldaar was zijn manier om afscheid te nemen van zijn wereldse verantwoordelijkheid. Hij is enkel nog bezig met toegewijde dienst dezer dagen en kan voor dat doel worden bereikt per email of per telefoon (053-4305809) voor mensen in Nederland. Voor hen, die net als hij, geïnteresseerd zijn in de internet-gemeenschap over dit onderwerp, onderhoudt hij linklijsten naar andere yogasites in de Linking Bibliotheek, de linkspagina van srimadbhagavatam.org en op de de ego-links pagina (goeroes en bewegingen).

 

Praktische tips and trucs voor beginners

Voor de beginner is er een aparte pagina met twintig praktische tips en trucs.

 

Donaties

Een ieder die eenmalig of ook als regelmatige donateur financieel wil bijdragen tot de handhaving van deze internetpresentaties en het verder uitdragen van Anand Aadhar Prabhu zijn werk, kunnen een donatie storten via de (internet-)bank op:

Bank: Triodos Bank NV, Postbus 55, 3700 AB Zeist, Nederland
Naam rekeninghouder: M. Langkamp
Omschrijving: donatie Srimadbhagavatam.org
Rekening nr.: 19.84.90.283
BIC/SWIFT: TRIONL2U
IBAN: NL96 TRIO 0198 4902 83
Geen bankkosten binnen de EU.
Of doneer met Paypal:


Andere niet-financiële vormen van ondersteuning zijn ook welkom, stuur alstublieft een email.

 

Met alle geluk toegewenst in zelfverwerkelijking en toewijding.

              


flute

Zoeken | E-mail | S'rîmad Bhâgavatam | Bhagavad Gîtâ van Orde | de Orde van de Tijd