HOOFDSTUK 4: DE YOGA VAN DE KENNIS

Over offers brengen en het belang van kennis

(1) De Allerhoogste Heer zei: 'In deze onvergankelijke yoga instrueerde Ik de zonnegod [Vivasv‚n ] en die vertelde het aan de vader van de mensheid [Vaivasvata Manu] die het op zijn beurt Ikshv‚ku zei [de grondlegger van de dynastie waar R‚ma in nederdaalde]. (2) Op die manier ontvingen de ťťn na de ander, de heilige koningen deze wetenschap, het op die manier begrijpend, maar in de loop van de tijd raakte deze grootse manier zichzelf te verbinden verstrooid in deze wereld, o onderwerper van de vijanden. (3) Deze zelfde zeer oude wetenschap van de yoga wordt vandaag door Mij voor jouw gesproken daar je Mijn toegewijde bent alsook Mijn vriend en zodoende, feitelijk, [kan je komen tot het begrip van] het mysterie van deze transcendentie.'

(4) Arjuna zei: 'Je geboorte kwam na die van Vivasv‚n ervoor. Hoe moet ik zo Je instrueren in het begin begrijpen?'

(5) De Allerhoogste Heer zei: 'Vele geboorten van Mij alsook van jou hebben zich voorgedaan, o Arjuna, Ik ken ze alle maar jij niet, o onderwerper van de vijand. (6) Ondanks dat Ik ongeboren van aard ben, de onvergankelijke ziel en de Heer van alle levende wezens, incarneer Ik, hoewel Ik Me in het bovenzinnelijke bevindt, uit Mijzelf als de [begoochelende] overdekking van Mijn eigen Zelf. (7) Waar en wanneer ook het zeker is dat men verslapt in de rechtszin en een overwegen van wanorde zich manifesteert, o afstammeling van Bharata, te dien tijde manifesteer Ik Mijzelf. (8) Om de zoekers naar de waarheid te bevrijden, de macht weg te nemen van de doortrapten en om de weg der menselijke principes opnieuw te vestigen, verschijn Ik tijdperk na tijdperk. (9) Een ieder die als zodanig weet van Mijn goddelijke geboorte(n) en activiteiten zal, na het verlaten van dit lichaam, nooit weer geboorte nemen, maar Mij bereiken, o Arjuna.

(10) Bevrijd van gehechtheid, vrees en woede in het volle bewustzijn van Mij, hebben velen, die werden gezuiverd in de kennis der boete, Mijn bovenzinnelijke liefde bereikt. (11) Allen die zich aan Mij overgeven beloon Ik zeker met Mijn pad [van glorie] dat door alle mensen in alle opzichten gevolgd wordt, o zoon van Prith‚. (12) Het volmaakte van het profijt verlangend aanbidden ze hier de goden en zeker zal in de wereldse samenleving die baatzucht snel succes hebben. (13) Van de vier roepingen [van loonarbeid, handel, bestuur en begeleiding] door Mij gerealiseerd overeenkomstig de kwaliteiten [van goedheid, hartstocht en traagheid] en de arbeidsverdelingen [overeenkomstig de status van jongeren, gehuwden, teruggetrokkenen en onthechte mensen en hun nivo van overstijging] ben Ik de Vader, hoewel je Me kan kennen als Hij die niet handelt en onveranderlijk is. (14) Het doen van werk heeft geen invloed op Mij daar ik niet uitzie naar de vruchten ervan. Derhalve zal iemand die Me kent, door arbeid, nooit verstrikt raken. (15) Dit wetend wisten zij van oudsher die de bevrijding bereikten zich voorzeker aan hun plicht te houden en daarom zou je moeten handelen op de manier zoals je voorgangers dat in het verleden deden.

(16) Wat is handelen en wat is niet-handelen? Zelfs de intelligenten verkeren in illusie over deze aangelegenheid. Dat zal Ik je nu uiteenzetten en dat wetend zal je bevrijd worden van tegenslagen. (17) Werken in het verlangen naar de vruchten [karma], ongewenste arbeid [vikarma] en werk als offer [akarma] moet ieder voor zich op intelligente wijze worden beschouwd daar het moeilijk is te begrijpen wat het doel van karma is. (18) Iemand die werken voor het profijt als inactiviteit ziet en die werk als offer gedaan als arbeid ziet is intelligent in menselijke aangelegenheden; hij, hoewel bezig met allerlei handelingen is van het transcendentale. (19) Het karma van hem die vastbesloten met alles zijn best doet zonder te begeren, wordt verbrand door het vuur van de kennis, verklaren de geleerden die hier vanaf weten. (20) Hij die het heeft opgegeven te werken voor de gehechtheid aan de vruchten, is altijd tevreden en vrij van het zich vastklampen aan zijn thuis. Hij doet, hoewel volledig actief, niet werkelijk iets. (21) Niet begerend, beheerst in zijn bewuste zelf en alle claims op eigendom opgevend houdt hij zichzelf enkel door het doen van arbeid bij elkaar, zonder ooit op de terugslagen van zonde uit te komen. (22) Tevreden met winst die uit zichzelf komt, vrij van de dualiteit en afgunst en stabiel in succes en mislukking, raakt hij, hoewel actief, nooit verstrikt. (23) Met de gehechtheid verdwenen, bevrijd en met het denken gericht op het transcendente in de wijsheid van handelen in opoffering, lost het karma volledig op.

(24) Het offer zelf, datgene wat geofferd wordt in het vuur van het offer en hij die van het offeren is, zijn van dezelfde spirituele aard; hij die volledig opgaat in het werken voor het spirituele zal voorzeker de geest van het Absolute [Brahman] bereiken. (25) Sommigen aanbidden de goddelijken in dezen terwijl andere volgelingen van het pad der yoga volmaakt in opoffering offeren in het vuur van het spirituele zelve. (26) Sommigen offeren bij het proces van het luisteren naar de zintuigen de contemplatie van geluidsvibraties [zoals mantra's] in het vuur, terwijl anderen hun zinsbevrediging in relatie tot materiŽle objecten [zoals voedsel] in het vuur offeren. (27) Weer anderen die ook op zelfverwerkelijking uit zijn, offeren in het offervuur van alle functies van de zintuigen, hun ongereguleerde ademhaling op in de zelfbeperking van de yoga. (28) Sommigen offeren aldus hun bezittingen op, in soberheid en yoga, terwijl anderen zelfs als asceten zich aan strikte geloften houdend, hun kennis offeren in de bestudering van ook de Veda's. (29) Het inademen opofferend in de uitgaande adem en de uitgaande adem offerend in de ingaande doen ook anderen er moeite voor tot beŽindiging te komen door [enkel] de ingaande en uitgaande lucht te volgen, terwijl nog anderen de uitgaande adem in zichzelf offeren in het beheersen van hun eetgewoonten. (30) Hoewel verschillend, worden allen die van offeren weten gezuiverd van de terugslagen van hun duisternis en de nectar geproefd hebbend als resultaat van die offers, bereiken ze de geest der eeuwigheid. (31) Als deze wereld er niet is voor degene zonder opoffering, wat dan [te verwachten] van de volgende, o beste van de Kuru's? (32) Zo worden de verschillende manieren van offeren verdedigd bij monde van de Veda's. Je moet ze alle zien als het gevolg van karma en dit wetende zal je bevrijding vinden.

(33) Groter dan het offer van materiŽle dingen is het offer van de kennis, o bestraffer van de vijand; al dit karma bijeen, o zoon van Prith‚, vindt zijn einde in de kennis. (34) Probeer dat te begrijpen door respect te oefenen, onderworpen navraag te doen en dienst te verlenen aan diegenen die weten, daar zij je zullen inwijden in de waarheid der zieners. (35) Dit zo wetend zal je nooit meer het slachtoffer worden van illusie daar hiervan, o zoon van Prith‚, je voor de visie van de ziel van alle levende wezens zult gaan, die in Mij is. (36) Zelfs al ben je de grootste van alle zondaars dan zal je, met deze boot van bovenzinnelijke kennis, de oceaan van al deze misŤre oversteken. (37) Zoals brandhout laaiend van vuur in as verandert, o Arjuna, zo verandert het vuur van de kennis al je karma in as. (38) Zeker bestaat er niets van kennis in deze wereld wat met deze zuivering te vergelijken is en hij die rijp is in zijn eigen yoga zal dat na een zeker verloop van tijd in zichzelf genieten. (39) Een gelovig man kan zover komen door dicht bij de kennis te blijven in de beheersing van zijn zinnen, daar door de realisatie van het transcendentale met die kennis hij zeer spoedig de vrede zal bereiken. (40) Maar niet wetend en ook zonder te geloven heeft een persoon van twijfels er geen gevoel voor; nooit zal er in deze wereld of in het voorbije geluk zijn voor zo'n twijfelende ziel. (41) Iemand die door yoga materieel gemotiveerd werk verzaakt en met behulp van de kennis brak met de twijfel, bevindt zich in de ziel en zal nooit door zijn werk gebonden raken, o overwinnaar der rijkdom. (42) Daarom moet deze twijfel die uit onwetendheid in je hart werd geboren met het wapen van de kennis van de ziel worden gebroken; wees verankerd in die yoga en sta op om te vechten, o afstammeling van Bharata!'

 

 

 

 

 

 

Filognostisch* begrip van de Bhagavad GÓt‚ van Orde

Tekst 1

De Allerhoogste Heer zei: 'In deze onvergankelijke yoga instrueerde Ik de zonnegod [Vivasv‚n ] en die vertelde het aan de vader van de mensheid [Vaivasvata Manu] die het op zijn beurt Ikshv‚ku zei [de grondlegger van de dynastie waar R‚ma in nederdaalde].

FILOGNOSTISCHE VERTALING

De fortuinlijke zei: 'Deze antieke wetenschap van het zich innerlijk verenigen is wat ik oorspronkelijk de goddelijkheid van de zon instrueerde, een instructie die de eigenlijke leiding van de schepping, genaamd de Schepper, tot inspiratie heeft gediend, die op zijn beurt de eersten onder de leiders van de orde van de zon inspireerde. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 2

Op die manier ontvingen de ťťn na de ander, de heilige koningen deze wetenschap, het op die manier begrijpend, maar in de loop van de tijd raakte deze grootse manier zichzelf te verbinden verstrooid in deze wereld, o onderwerper van de vijanden.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

De deugdzame leiders in het verleden, die het allen in opeenvolging begrepen, leerden het zich te redden, maar op de lange duur raakte deze grootse manier om zichzelf te verbinden verdeeld in zo vele takken van kennis, o overwinner van een ieder. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 3

Deze zelfde zeer oude wetenschap van de yoga wordt vandaag door Mij voor jouw gesproken daar je Mijn toegewijde bent alsook Mijn vriend en zodoende, feitelijk, [kan je komen tot het begrip van] het mysterie van deze transcendentie.'

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Deze zeer oude wetenschap van het verenigen van het bewustzijn die ook wel de yoga wordt genoemd, leg ik nu vandaag aan jou uit omdat je de zaak toegewijd bent en mijn vriend, en zo kan je dan kennis nemen van het mysterie van de doorslaggevende toppositie, de positie in het voorbije, de transcendentie.' (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 4

Arjuna zei: 'Je geboorte kwam na die van Vivasv‚n ervoor. Hoe moet ik zo Je instrueren in het begin begrijpen?'

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Arjuna zei 'Als ik je goed begrijp was jouw instructie er voordat jij er was, je werd geboren na die oude heerschappij en instructie, hoe verklaar je dat?' (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 5

De Allerhoogste Heer zei: 'Vele geboorten van Mij als ook van jou hebben zich voorgedaan, o Arjuna, Ik ken ze alle maar jij niet, o onderwerper van de vijand.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

De fortuinlijke zei: 'Er bestonden in het verleden vele geboorten van mijn karakter, net zoals van jou, mijn beste Arjuna; ik ken ze allemaal en identificeer mezelf ermee, maar jij doet dat kennelijk niet, o winnaar van de veldslag! (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 6

Ondanks dat Ik ongeboren van aard ben, de onvergankelijke ziel en de Heer van alle levende wezens, incarneer Ik, hoewel Ik Me in het bovenzinnelijke bevindt, uit Mijzelf als de [begoochelende] overdekking van Mijn eigen Zelf.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Ik mag dan bovenzinnelijk zijn, ongeboren van aard, een onvergankelijke ziel die de Heer over allen is, maar niettemin verschijn ik, vanuit mijn toppositie, in den vleze als een verhulling van mezelf. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 7

Waar en wanneer ook het zeker is dat men verslapt in de rechtszin en een overwegen van wanorde zich manifesteert, o afstammeling van Bharata, te dien tijde manifesteer Ik Mijzelf.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Waar en wanneer er ook maar een afname is van de rechtschapenheid en het onrecht overweegt, o nakomeling van Bharata, manifesteer ik mezelf op dat moment. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 8

Om de zoekers naar de waarheid te bevrijden, de macht weg te nemen van de doortrapten en om de weg der menselijke principes opnieuw te vestigen, verschijn Ik tijdperk na tijdperk.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Opdat zij die dorsten naar de waarheid een leven mogen hebben en de onverlaten een halt wordt toegeroepen, verschijn ik, generatie na generatie, ten tonele met de bedoeling de weg van de menselijke principes van de waarheid, de zuiverheid, de boete en het geweldloze mededogen opnieuw te vestigen.3 (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 9

Een ieder die als zodanig weet van Mijn goddelijke geboorte(n) en activiteiten zal, na het verlaten van dit lichaam, nooit weer geboorte nemen, maar Mij bereiken, o Arjuna.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Een ieder die weet heeft van dit geboorte nemen van mij en waar ik voor sta, zal, zich afkerend van het lichaam als zijnde het ware zelf, niet opnieuw verstrikt raken maar zich verheugen in mijn liefde, beste Arjuna. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 10

Bevrijd van gehechtheid, vrees en woede in het volle bewustzijn van Mij, hebben velen, die werden gezuiverd in de kennis der boete, Mijn bovenzinnelijke liefde bereikt.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Zich volledig bewust van wat ik ben, hebben velen die, bevrijd van gehechtheid en woede, zuivering vonden in de kennis der boete, mijn liefdevolle natuur bereikt. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 11

Allen die zich aan Mij overgeven beloon Ik zeker met Mijn pad [van glorie] dat door alle mensen in alle opzichten gevolgd wordt, o zoon van Prith‚.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Allen die van overgave aan mij zijn, beloon ik met het fundament, de grondslag waarop een ieder zijn leven op iedere denkbare manier baseert, o zoon van Prith‚. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 12

Het volmaakte van het profijt verlangend aanbidden ze hier de goden en zeker zal in de wereldse samenleving die baatzucht snel succes hebben.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Verlangend naar het volmaakte profijt is men in deze wereld van opoffering voor de verschillende typen van goddelijkheid, en dat is een karmisch verlangen dat in de wereld snel zijn vruchten afwerpt. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 13

Van de vier roepingen [van loonarbeid, handel, bestuur en begeleiding] door Mij gerealiseerd overeenkomstig de kwaliteiten [van goedheid, hartstocht en traagheid] en de arbeidsverdelingen [overeenkomstig de status van jongeren, gehuwden, teruggetrokkenen en onthechte mensen en hun nivo van overstijging] ben Ik de Vader, hoewel je Me kan kennen als Hij die niet handelt en onveranderlijk is.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

De vier klassen of maatschappelijke taakverdelingen, tezamen met de vier leeftijdsgroepen waar ik me op instel in relatie tot de drie materiŽle kwaliteiten, vormen de manier waarop het er met mij in de wereld aan toegaat; maar zie mij, de onvergankelijke ziel, niet voor degene aan die verantwoordelijk is voor deze gang van zaken. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 14

Het doen van werk heeft geen invloed op Mij daar Ik niet uitzie naar de vruchten ervan. Derhalve zal iemand die Me kent, door arbeid, nooit verstrikt raken.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Op mij als zijnde de ziel heeft al dit karma geen invloed, noch maak ik deel uit van de ambities ervan, en zo zal er, wat mij betreft, ook geen bewuste persoon zijn die ooit verstrikt zal raken vanwege zijn karma. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 15

Dit wetend wisten zij van oudsher die de bevrijding bereikten zich voorzeker aan hun plicht te houden en daarom zou je moeten handelen op de manier zoals je voorgangers dat in het verleden deden.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Tredend in de voetsporen van je voorouders moet je, met het door jou, op dezelfde manier als zij dat deden, vasthouden aan je plicht, de bevrijding vinden. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 16

Wat is handelen en wat is niet-handelen? Zelfs de intelligenten verkeren in illusie over deze aangelegenheid. Dat zal Ik je nu uiteenzetten en dat wetend zal je bevrijd worden van tegenslagen.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Velen vragen zich af wat dit karma en het tegendeel ervan nou allemaal inhoudt. Laat me het je uitleggen, zodat je bevrijd zult raken van alle ongeluk. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 17

Werken in het verlangen naar de vruchten [karma], ongewenste arbeid [vikarma] en werk als offer [akarma] moet ieder voor zich op intelligente wijze worden beschouwd daar het moeilijk is te begrijpen wat het doel van karma is.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Het goed afwegend moet ik zeggen dat er werk is, misdaad en vrijwilligerswerk, en dat het lastig is te doorgronden hoe dat allemaal samenhangt. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 18

Iemand die werken voor het profijt als inactiviteit ziet en die werk als offer gedaan als arbeid ziet is intelligent in menselijke aangelegenheden; hij, hoewel bezig met allerlei handelingen is van het transcendentale.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Als je het werken voor een resultaat beziet als werkeloosheid en het vrijwilligerswerk als het ten dienste staan, mag je jezelf intelligent noemen in menselijke aangelegenheden; het is dan dat je, met al de soorten van handelingen waar je je mee bezighoudt, verbonden bent. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 19

Het karma van hem die vastbesloten met alles zijn best doet zonder te begeren, wordt verbrand door het vuur van de kennis, verklaren de geleerden die hier vanaf weten.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

De geschoolden die hier weet van hebben verklaren dat hij die vrij is van iedere opzet om op een niet-gereguleerde, lustgemotiveerde manier tewerk te gaan, iemand is wiens baatzuchtige arbeid, zijn karma, is opgebrand in het vuur van de geestelijke kennis. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 20

Hij die het heeft opgegeven te werken voor de gehechtheid aan de vruchten, is altijd tevreden en vrij van het zich vastklampen aan zijn thuis. Hij doet, hoewel volledig actief, niet werkelijk iets.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Met het opgegeven hebben van de gehechtheid aan de vruchten van de arbeid, zowel als aan het comfort en de beheersing van een vaste verblijfplaats - het eigen privťdomein - is er een duurzame voldoening; ook al gaat iemand die zo bezig is volledig op in allerlei activiteiten, toch doet hij dan niet werkelijk iets. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 21

Niet begerend, beheerst in zijn bewuste zelf en alle claims op eigendom opgevend houdt hij zichzelf enkel door het doen van arbeid bij elkaar, zonder ooit op de terugslagen van zonde uit te komen.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Vrij van nevenmotieven met zijn geest en intelligentie onder controle, doet hij zijn werk waarbij er zich dan geen schuld ontwikkelt; want al wat hij feitelijk doet is het handhaven van het lichaam in het nalaten van al het vergaren. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 22

Tevreden met winst die uit zichzelf komt, vrij van de dualiteit en afgunst en stabiel in succes en mislukking, raakt hij, hoewel actief, nooit verstrikt.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Tevreden met wat hij op zijn weg vindt is hij, vrij van afgunst, de materiŽle dualiteit ontstegen en is hij, dan stabiel in geval van falen en slagen, nimmer verstoord met wat hij ook doet. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 23

Met de gehechtheid verdwenen, bevrijd en met het denken gericht op het transcendente in de wijsheid van handelen in opoffering, lost het karma volledig op.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Met zijn geest stevig verankerd in de spirituele wijsheid, en met de gehechtheid verdwenen handelend terwille van het brengen van offers, blijft er niets over van zijn motivatie om resultaten te behalen, van zijn karma dus. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 24

Het offer zelf, datgene wat geofferd wordt in het vuur van het offer en hij die van het offeren is, zijn van dezelfde spirituele aard; hij die volledig opgaat in het werken voor het spirituele zal voorzeker de geest van het Absolute [Brahman] bereiken.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Offers brengend terwille van de geest wordt de geest het offer en is de offeraar van het geestelijk vuur; zeer zeker zal hij de geest van het absolute bereiken die zich volledig wijdt aan het dienen van die geest. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 25

Sommigen aanbidden de goddelijken in dezen terwijl andere volgelingen van het pad der yoga volmaakt in opoffering offeren in het vuur van het spirituele zelve.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Sommigen wijden zich aan de vertegenwoordigers van dit of dat goddelijk belang, terwijl anderen, met de wens zich te verenigen in het bewustzijn, van opoffering zijn voor het volmaakt verbonden zijn in het vuur van de geest van het Absolute. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 26

Sommigen offeren bij het proces van het luisteren naar de zintuigen de contemplatie van geluidsvibraties [zoals mantra's] in het vuur, terwijl anderen hun zinsbevrediging in relatie tot materiŽle objecten [zoals voedsel] in het vuur offeren.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Sommigen verhouden zich tot dit vuur met behulp van mantra's waarmee ze hun oren en dergelijke zinnen dan opdragen, terwijl anderen datgene waar hun zinnen op uit zijn offeren in het vuur. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 27

Weer anderen die ook op zelfverwerkelijking uit zijn, offeren in het offervuur van alle functies van de zintuigen, hun ongereguleerde ademhaling op in de zelfbeperking van de yoga.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Weer anderen, die verlicht in de geestelijke kennis hun geesten concentreren in de yoga, offeren in het vuur het ademen dat ze hebben met al de drukte van hun zinnen. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 28

Sommigen offeren aldus hun bezittingen op, in soberheid en yoga, terwijl anderen zelfs als asceten zich aan strikte geloften houdend, hun kennis offeren in de bestudering van ook de Veda's.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Sommigen geven, van verzaking zijnd, aldus hun bezittingen op in het zich verenigen, terwijl weer anderen, die zich ascetisch houden aan geloften, al hun talenten van begrip wijden aan de studie van de geschriften. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 29

Het inademen opofferend in de uitgaande adem en de uitgaande adem offerend in de ingaande doen ook anderen er moeite voor tot beŽindiging te komen door [enkel] de ingaande en uitgaande lucht te volgen, terwijl nog anderen de uitgaande adem in zichzelf offeren in het beheersen van hun eetgewoonten.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Anderen verder, die het proberen vanbinnen stil te worden met hun essentie, doen dat door hun in- en uitgaande adem te volgen, waarin ze de inwaarts en uitwaarts bewegende adem met elkaar verbinden, terwijl nog weer anderen de hele onderneming van het alles uitademen eraan geven door hun voedselinname te beperken. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 30

Hoewel verschillend, worden allen die van offeren weten gezuiverd van de terugslagen van hun duisternis en de nectar geproefd hebbend als resultaat van die offers, bereiken ze de geest der eeuwigheid.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Wat de praktijk ook moge inhouden, allen die weten van offeren, vinden op die wijze verlichting van de innerlijke beroering van het aangedaan zijn door de materiŽle kwestie, en bereiken, met het verworven hebben van de smaak van die nectar van het offeren, de geest van het eeuwige. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 31

Als deze wereld er niet is voor degene zonder opoffering, wat dan [te verwachten] van de volgende, o beste van de Kuru's?

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Hoe kunnen we nu ooit een betere wereld krijgen, als we niet van opoffering zijn in deze wereld, o beste van de Kuruheerschappij? (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 32

Zo worden de verschillende manieren van offeren verdedigd bij monde van de Veda's. Je moet ze alle zien als het gevolg van karma en dit wetende zal je bevrijding vinden.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Dit is hoe de verschillende manieren van offers brengen worden verdedigd in de boeken der wijsheid. Ze zijn alle het resultaat van plichtmatig bezig zijn, en met de liefde voor de kennis hiervan, met de ‚tmatattva4 in dezen, zal je de bevrijding vinden. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 33

Groter dan het offer van materiŽle dingen is het offer van de kennis, o bestraffer van de vijand; al dit karma bijeen, o zoon van Prith‚, vindt zijn einde in de kennis.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Als jij, o zoon van Prith‚, vastbesloten bent je kennis te wijden aan deze ‚tmatattva, is dat een groter offer dan het opofferen van je bezittingen, o ondergang van je tegenstanders, omdat je plicht er volmaakt door gediend en volledig door behartigd zal zijn. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 34

Probeer dat te begrijpen door respect te oefenen, onderworpen navraag te doen en dienst te verlenen aan diegenen die weten, daar zij je zullen inwijden in de waarheid der zieners.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Onthou dat als je van respect bent voor hen die hier weet van hebben, en jij hen, met de wens ze van dienst te zijn, vragen stelt, dat deze ‚tmatattva-mensen der zelfverwerkelijking je zullen inwijden in de waarheid der zieners. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 35

Dit zo wetend zal je nooit meer het slachtoffer worden van illusie daar hiervan, o zoon van Prith‚, je voor de visie van de ziel van alle levende wezens zult gaan, die in Mij is.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Als je van de ‚tmatattva bent zal je nimmer weer de illusie ten prooi vallen, o zoon van tante Prith‚, omdat je, met deze liefde voor de kennis, achting zult hebben voor alle levende wezens als deel uitmakend van de ziel - of anders gezegd, dat allen zich in mij bevinden. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 36

Zelfs al ben je de grootste van alle zondaars dan zal je, met deze boot van bovenzinnelijke kennis, de oceaan van al deze misŤre oversteken.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Zelfs al ben je de meest ellendige en laagste van allen, zal je, met dit schip van de kennis der spiritualiteit, de oceaan van al de materiŽle misŤre kunnen oversteken. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 37

Zoals brandhout laaiend van vuur in as verandert, o Arjuna, zo verandert het vuur van de kennis al je karma in as.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Net zoals een laaiend vuur brandhout in as verandert, zal, beste Arjuna, het vuur van dit hogere weten al jouw karma in de as leggen. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 38

Zeker bestaat er niets van kennis in deze wereld wat met deze zuivering te vergelijken is en hij die rijp is in zijn eigen yoga zal dat na een zeker verloop van tijd in zichzelf genieten.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Niets waar jij weet van hebt in deze wereld is te vergelijken met deze zuivering, en hij die waarlijk ervaren is in dit zich verenigen, zal dat ook zelf concluderen. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 39

Een gelovig man kan zover komen door dicht bij de kennis te blijven in de beheersing van zijn zinnen, daar door de realisatie van het transcendentale met die kennis hij zeer spoedig de vrede zal bereiken.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Hij die hier geloof aan hecht zal, als hij aan deze ‚tmatattva vasthoudt, erin slagen zijn zinnen te onderwerpen, omdat men in deze trouw aan de principes zeer snel het transcendentale bereikend, de vrede zal vinden. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 40

Maar niet wetend en ook zonder te geloven heeft een persoon van twijfels er geen gevoel voor; nooit zal er in deze wereld of in het voorbije geluk zijn voor zo'n twijfelende ziel.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

Iemand zonder benul, vol van twijfels en zonder enig geloof voelt er niet veel voor; nimmer zal er in deze wereld, noch in het hiernamaals, geluk te vinden zijn voor een dergelijke ziel vol van twijfels. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 41

Iemand die door yoga materieel gemotiveerd werk verzaakt en met behulp van de kennis brak met de twijfel, bevindt zich in de ziel en zal nooit door zijn werk gebonden raken, o overwinnaar der rijkdom.

FILOGNOSTISCHE VERTALING

De man die, verenigd in het bewustzijn, de baatzuchtige vorm van arbeid eraan gaf, en, met de ‚tmatattva van het gewetensvol kennen van het absolute, brak met de twijfels, heeft zijn leven gevonden in de ziel en zal, wat hij ook doet, zich nimmer gebonden weten, o veroveraar van de weelde. (Sanskriet & traditie)

 

Tekst 42

Daarom moet deze twijfel die uit onwetendheid in je hart werd geboren met het wapen van de kennis van de ziel worden gebroken; wees verankerd in die yoga en sta op om te vechten, o afstammeling van Bharata!'

FILOGNOSTISCHE VERTALING

En wees zo, o nakomeling van Bharata, door het met behulp van het wapen van de kennis van de ziel kappen met de twijfel die zich uit onwetendheid in je hart opwierp, van de innerlijke vereniging en sta op!' (Sanskriet & traditie)

 

 

 

 

Versies geraadpleegd:

- Een Lied van Geluk - Een moderne GÓt‚ - de moderne versie van filognosie (ook in mp3-audio).

- Een Lied van Geluk - Een Klassieke GÓt‚ - de klassieke versie van filognosie.

- The Bhagavad GÓta-as-it-is by Swami Bhaktived‚nta Prabhup‚da (PDF-download).

- The Bhagavad GÓta-as-it-is: online (version 1.0).

- The Bhagavad Gita by the Bhagavad Gita Trust.

- Bhagavad Gita by Sanderson Beck.

- Bhagavad Gita by Ramanad Prasad (American Gita society).

- Srimad Bhagavad-gita - The Hidden Treasure of the Sweet Absolute (from the Vaishnav' S'rÓ Caitanya Saraswath math).

Sanskrit dictionary: (Monier-Williams' 'Sanskrit-English Dictionary').

 

  

 

 

   

 
     Bestel het boek: 'Een Lied van Geluk - Een klassieke GÓt‚'  

Productie en copyright van deze vertaling: Anand Aadhar Prabhu              
De filognostische vertaling is van dezelfde auteur.              
2007©Bhagavata.org